بررسی اثر بخشی هوشمندی رقابتی در بهبود فروش بلیط شرکت‌های هواپیمایی براساس جغرافیای منطقه‌ای (مطالعه موردی: شرکت هواپیمایی ماهان)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه و تاثیر روز افزون مباحث مدیریتی، بویژه اثربخشی برخورداری از انواع هوشمندی در سازمان‌ها، منجر به تحولات بنیادین در برنامه‌های استراتژیک سازمان‌ها شده است. در این پژوهش تلاش بر آن است که به بررسی میزان برخورداری از هوشمندی رقابتی در فروش بلیط شرکت‌های هواپیمایی (مطالعه موردی هواپیمایی ماهان) و اثربخشی آن در فروش بلیط پرداخته شود. این پژوهش جز پژوهشهای توصیفی، پیمایشی بوده و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بوده و الفای کرانباخ برای دو بخش پرسشنامه 0. 880 و 0. 784 به دست آمده است. در این پژوهش با بهره گرفتن از آزمونهایی از جمله، آزمون تک نمونه‌ای t، فریدمن، تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطی مثبت بین بهره مندی از هوشمندی رقابتی و افزایش فروش بلیط شرکت هواپیمایی ماهان وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده، مشتری مداری، بکارگیری فناوری‌های روز دنیا و مقولات اجتماعی(بخشی از هوشمندی استراتژیک و اجتماعی) بیشترین تاثیر را در افزایش فروش بلیط دارند. در عین حال، عوامل منابع انسانی و انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه کم اهمیت ترین عوامل اثر گذاری بر فروش بلیط در شرکت هواپیمایی ماهان هستند. 

کلیدواژه‌ها


تندسته، رضا، دکتر رحیمی نیک، اعظم، دکتر صفرزاده، حسین، 1392، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر عملکرد کسب و کار؛ مطالعه موردی کارشناسان و مدیران صنایع غذایی استان تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد

پورهاشمی، ربابه السادات، دکتر طباطبایی نسب، سید محمد، دکتر سعیدا اردکانی، سعید، 1390، بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژی بازاریابی شرکت درصنعت کاشی و سرامیک استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد

پیرایش رضا، علیپور وحیده (1391). بررسی رابطه‌ی بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی در بین بانک‌های دولتی و خصوصی استان زنجان. مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 4 (12). 18-1.

دکتر ربیعی، علی، حسنی، ستاره، 1392، بررسی اثر بخشی هوشمندی رقابتی در فروش محصولات دارویی، پایان نامه کارشناسی ارشد

چاوشی کاظم، جوادی پورفر مهنوش (1390). سنجش هوش رقابتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی تأثیر نوع صنعت بر آن. دومین کنفرانس مدیریت اجرایی.

چاوشی کاظم، جوادی پورفر مهنوش (1391). سنجش هوش رقابتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 9 بهار 1391، - ص ص81-97

رضائیان علی، لشکر بلوکی مجتبی (1389). هوشمندی رقابتی و تصمیم‌گیری استرتژیک. چشم انداز مدیریت بازرگانی (35). 65-43.

مشبکی اصغر، رضوانیان زاده محمدرضا، خرمگاه سمانه سادات (1390). سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت‌های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD. بهبود مدیریت. 14 (3). 100-81.

وظیفه دوست حسین، قاسمی فاطمه (1386). عنوان تأثیر هوشمندی رقابتی بر سازمان‌های تجاری کوچک و متوسط درحال تغییر. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. 9. 161-143.

رضایی دولت آبادی، حسین، زینلی، زهرا، شکرچی زاده، زهرا، 1390، بررسی میزان تاثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 5، پیاپی 38، صص 9-25

Saba , Mario, Damien Bruté De Rémur, Sylvie Gerbaix, 2014, ICT implementation. Going beyond expectations? An essay of interpretation through competitive intelligence, international strategic management review 2 (2014) 46–55

Ľubica Štefániková, Gabriela Masárov, 2014, The need of complex competitive intelligence, Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014) 669 – 677

Nisha Sewdass, Adeline Du Toit, 2014, Current state of competitive intelligence in South Africa, International Journal of Information Management 34 (2014) 185– 190

Ashton, W. B. , Stacey, G. S. (1995). Technical Intelligence in Business: Understanding Technology Threats and Opportunity Int. J. Technology Management. Special Issue on the Management of Technological Flows Across Boundaries, 10, 79-104.

Betts, M. , The future of business intelligence. Computerworld, June 21, 2004.

Bose, R. . Competitive intelligence process and tools for intelligence analysis. Industrial management & data system , 108-4, 510-528.