ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، تهران، ایران

چکیده

    امروزه گردشگران به منظور بدست آوردن اطلاعات و آسان‌سازی آن جهت تصمیم‌گیری سفرشان نیازمند اطلاعات سازمان یافته‌ای توسط آژانس‌های مسافرتی می‌باشند. این تحقیق با هدف روشن ساختن اهمیت نقش آژانس‌های مسافرتی در توسعه گردشگری شهر اصفهان صورت پذیرفت. به این منظور از شاخص توسعه گردشگری به عنوان معیار ترکیبی، برای مقایسه ویژگی‌های گردشگری دفاتر خدمات مسافرتی استفاده گردید. روش تحقیق در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری اطلاعات و داده‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده و طبق نتایج بدست آمده رابطه معنا داری بین فعالیت آژانس‌های مسافرتی در زمینه بازاریابی و توسعه بازار گردشگری شهر اصفهان و همچنین بین میزان رضایت و مشتری مداری آژانس‌های مسافرتی و توسعه گردشگری شهر اصفهان وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


ابوالحسنی، فرحناز و وارثی، حمیدرضا و دارابی، مژگان (1390) مقاله «تحلیل نقش دفاتر خدمات مسافرتی ورستوران‌ها درشهراصفهان با استفاده از شاخص توسعه گردشگری» دانشگاه اصفهان اداره کل هواشناسی اصفهان، 1394

پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد(1388) جهانگردی درچشم اندازی جامع انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد(1392) جهانگردی درچشم اندازی جامع، دانشگاه تهران

حق شناس کاشانی، فریده و رستگاری، هدی (1391) «بررسی عوامل مؤثر ده گانه مدل لیندکرین دراجرای مدیریت ارتباط مشتری درصنعت گردشگری ایران(مطالعه موردی: آژانسهای مسافرتی)» پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی دوره2، شماره 4.