مطالعه روند تغییرات دمای شبانه در ایران مرکزی به روش ناپارامتری من-کندال

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

2 استادیار اقلیم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

3 استادیار فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، نجف‌آباد، اصفهان، ایران

چکیده

   مقطع زمانی موردمطالعه در این بررسی یک دوره 46 ساله می‌باشد که از سال‌های 1965 تا 2010 را در برمی‌گیرد و ایستگاه‌های مرکز استان‌های اصفهان، یزد، سمنان، کرمان و اراک را به‌عنوان نمایندگان ایران مرکزی شامل می‌شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه‌ای من - کندال تغییرات داده‌ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. هدف از این تحقیق، بررسی روند تغییرات دمای حداقل در مناطق مرکزی ایران و تغییرات احتمالی آن از حالت نرمال با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال می‌باشد.  نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل دمای شبانه نشان می‌دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. در تمام ایستگاه‌ها روند دمای شبانه مثبت ارزیابی شده است و حاکی از گرم شدن دمای شبانه در طول دوره بوده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که درصد تغییرات فصل زمستان با تابستان و بهار با پاییز دقیقاً باهم برابر بوده است ولی زمان شروع تغییرات در ایستگاه‌های منطقه یکسان نیست و 100% تغییرات در 23 سال اول دوره موردبررسی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها