بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهری شهروندان اصفهانی به همراه ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آمار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (بهره‌وری و سیستم‌ها)، دانشگاه پیام نور عسلویه، ایران

چکیده

اطلاع از سطح رضایتمندی شهری شهروندان در ابعاد مختلف، نمایانگر ضعف‌ها و قوت‌های مدیریت شهری و راهنمایی بر برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان خصوصاً برای شهرداری‌ها است. مسئله‌ای که هدف انجام این پژوهش قرار گرفته است. روش مورداستفاده در این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری آن را شهروندان اصفهانی با حجم نامتناهی مفروض تشکیل داده‌اند. شیوه نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای (با تخصیص اپتیمم) بوده و 310 شهروند را در چهارچوب 17 طبقه‌ی شهری شامل شده است. روش‌های آماری مورداستفاده در این پژوهش‌، تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفه‌های اصلی و استنباط‌های ناپارامتری برای مقایسه، شامل آزمون‌های ویلکاکسون و فریدمن بوده که با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات‌، پرسشنامه‌ای حاوی 35 سؤال بسته‌پاسخ با استفاده از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت است که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 74/0 محاسبه شده است. یافته‌ها حاکی از شناسایی 9 عامل (بُعد) رضایتمندی است که بر اساس مقایسات انجام‌شده‌، تمیزی و زیبایی شهر بیشترین عامل در ایجاد رضایت برای شهروندان بوده و ساختار حمل‌ونقل و ترافیک شهری‌، فرهنگ اجتماعی‌، امکانات اقتصادی‌، امکانات آموزشی‌، بهداشت و درمان‌، امنیت‌، رفع نیازهای اولیه و نهایتاً امکانات تفریحی‌؛ به ترتیب در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها