بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه ریزی مبلمان شهری (مطالعه موردی: محلة جلفا اصفهان)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مؤسسه آموزش عالی امین، فولادشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه­ریزی مبلمان شهری صورت گرفته است. در این راستا به سنجش متغیرهای اصلی این پژوهش اعم از خوانایی، حس تعلق به مکان، عناصر اعتقادی- مذهبی، گره­های کالبدی- اجتماعی پرداخته می­شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش، توسعه­ای- کاربردی و روش تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات پژوهش از آزمون T تک نمونه­ای استفاده شده است. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22.0 و ترسیم نقشه‌ از طریق نرم‌افزار Arc GIS انجام گردید.
نتایج پژوهش نشان می­دهد که معیارهای بومی هویت مکانی در برنامه­ریزی مبلمان شهری تأثیر دارد. خوانایی و حس تعلق خاطر به مکان در برنامه­ریزی مبلمان شهری تأثیر ندارد. گره­های کالبدی- اجتماعی، عنصر سنبل و نشانه­ها، پاتوق­ها و... (محله) در شکل­گیری مبلمان شهری تأثیر ندارد. عناصر فرهنگی، اعتقادی- مذهبی در شکل‌گیری مبلمان شهری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها