بررسی موانع استراتژی مشترک انرژی (نفت و گاز) ایران با روسیه

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

    امروزه ایران برای تحقق استراتژی انرژی در تعامل سازنده خود با روسیه‌، برای حداکثر‌سازی قدرت ملی و کاهش تهدیدات امنیتی برنامه‌ریزی می‌کند. در شرایط فعلی‌، این استراتژی همواره متاثر ازعوامل بین‌المللی و تا حد زیادی به نوع نگرش متفاوت ایران و روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز وابسته می‌باشد. این نوشتار ضمن بیان جایگاه انرژی ایران و روسیه، تلاش می‌کند تا موانع تاثیر گذار این عرضه را تشریح کند. دیدگاه متفاوت ایران و روسیه به جمهوری‌های مسلمان نشین، بنیادگرایی اسلامی، نبود اتصالات جاده‌ای و ریلی و اختلافات قومی و نژادی در آسیای مرکزی و قفقاز از موانع عمده برقرار ارتباط انرژی ایران و روسیه است. از طرفی تهدیدات ناشی از استراتژی بازیگران فرا منطقه‌ای مانند اروپا و ایالات متحده آمریکا در عرصه منابع انرژی و اقتصادی منطقه برروابط ایران و روسیه در حوزه ژئوپلتیک انرژی تاثیر می‌گذارد. بنابراین این سوال مطرح خواهد بود که میزان خطرات ناشی از گسترش بی‌ثباتی و ناامنی و تهدیدات سیاسی امنیتی در آسیای مرکزی و قفقاز و بازیگران فرامنطقه‌ای چه تاثیری بر استراتژی انرژی برای ایجاد ارتباط با روسیه خواهد گذاشت‌؟ این مقاله بر پایه کدهای ژئوپلتیکی، در استراتژی انرژی به تهدیدات موجود در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی و نیز میزان تاثیر گذاری هریک از آن‌ها را در روابط ایران با روسیه برای تنظیم یک استراتژی مناسب انرژی می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها