ظهور بازیگران جدید در عرصه‌ی ژئوپلیتیک و نقش رسانه‌های اجتماعی با تاکید بر تروریسم

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کمی بیش از یک دهه از قدمت آنچه امروزه به عنوان رسانه‌های اجتماعی می‌شناسیم، می‌گذرد. اثرگذاری پایدار را می‌توان مهمترین ویژگی رسانه‌های اجتماعی دانست. از آنجا که این رسانه‌ها از حیطه‌ی نظارت دولت‌ها و حکومت‌ها خارج‌اند، تا اندازه‌ی زیادی، مفهوم حاکمیت ملی را دستخوش تحول و دگرگونی کرده‌اند. دولت‌های ملی، که تا چندی پیش، به عنوان یکه بازیگران عرصه‌ی بین الملل، مناسبات ژئوپلیتیکی جهان را تحت تأثیر قرار داده بودند، حال ناگزیر و ناخواسته، بخش قابل توجهی از قدرت خود را، به وسیله‌ی بازیگران نوظهوری که خارج از قیدو بندهای ملی، به کنشگری در عرصه‌ی قدرت می‌پردازند، از دست داده‌اند. این بازیگران که در سطوح و مقیاس‌های متفاوت، از فردی تا جهانی ظهور یافته‌اند، در قالب فرآیندهایی چون: ناحیه گرایی، افراط گرایی مذهبی، نژاد گرایی و... گاه به شکل خشونت‌های سازمان یافته، که تروریسم نامیده می‌شود، با اهداف و نتایج ژئوپلیتیکی، به بازیگری در عرصه‌ی سیاست جهانی می‌پردازند. در این میان خروج رسانه‌ها از انحصار دولت‌ها و حکومت‌ها، با ظهور نسل جدید آن‌ها، که به رسانه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند، توانسته بستری به مراتب گسترده‌تر برای بروز و ظهور این بازیگران جدید، فراهم آورد. این پژوهش سعی در بررسی نقش رسانه‌های اجتماعی در ظهور بازیگران جدید در عرصه‌ی ژئوپلیتیک با تاکید بر سازمان‌های تروریستی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


Aalem, Abdorrahman, (2005) The Bases of Politics Knowledge, Ney Pub, Tehran

Abdollahi, Reza (2012) The Role of New Media in Social Movements, Journal of Culture and Communication Studies, Year 13, No18, Tehran

Braden, Catlin and Fred Shelley (2005) Engaging Geopolitics, War College press, Tehran

Chegini, Rana (2006) The Medias Influences on Social Disputations, Radio Two Monthly, No44, Tehran

Cole, Benjamin (2006) Conflict, Terrorism and media in Asia, Routledge pub

Connor, Walker (1994) ethno-nationalism: the quest for understanding, Princton, Newjersy, Princton University press

Cottle, Simon (2000) Ethnic minorities and the media, Open University press

Dodds, Klaus (2006) Geopolitics very short introduction, Oxford, London

Donk, Vim van de and Brian D. Loader and Paul Gnixon and Dieter Rucht (2004) Cyber protest: new media, citizens and social movements, Routledge pub

Easton, David (1965) A System Analysis of Political Life, Wiley, NewYork

Ezzati, Ezzatollah (2007) New Theories in Political Geography, Ghoomes, Tehran

Farhangi, AliAkbar (1995) The Role of Mass Media in Social Structure of Objectivity, Journal of Management Knowledge, No 29 & 30, Tehran

Fleming, Michele J. (2006) Safety in cyber space, Youth & society, vol38, no2, 135-154

Flint, Colin (2006) An Introduction to Geopolitics, Routledge, London

Galbraith, J.K (1983) The Anatomy of Power, Houghton Mifflin, Boston

Ghavam, AbdolAli (1994) Foreign Policy and international Politics, SAMT, Tehran

Hafeznia, MohammadReza (2006) Influences of Globalization on the National Identity, Journal of Geopolitics, Year 2, No 3-4, Tehran

Hafeznia, MohammadReza (2010) Politics and Space, Papoli Pub, Mashhad

Hafeznia, MohammadReza (2011) Concept Making for Geopolitics of Internet and Cyber Space, Journal of Geopolitics, Year 7, No 1, Tehran

Ingle, Henry T. (2003) new media, old media: the technologies of international development

Khatooni, Mojtaba (2015) Popular Geopolitics; a Geographical Concept for Development, 4th Conference on Islamic-Iranian Pattern for Development, May 2015, Tehran

Khoshnevis, Nahid (2010) Media Knowledge and Resistance Method Against Media Attacks, Journal of Public Relations, No 72, Tehran

Krishnatary, Peradeep (2009) Gratification from new media, Journal of creative communications, vol4, no2, 19-31

Louro and Fransua Toal (2001) Geopolitics Keys, Shahid Beheshti University press, Tehran

Mojtahedzade, Pirooz (2010) Political Geography and Geopolitics, SAMT, Tehran

Muir, Richard (1999) Political Geography: A New Introduction, Geographical Organization, Tehran

O Tuathail, Gerrard and Simon Dalby (1998) Rethinking Geopolitics, Routledge, London

O’Loughlin, John, (2003), Geopolitical Fantasies, National Strategies and Ordinary Russians in the Post-Communist Era, Institute of Behavioral Science University of Colorado

Rasouli, MohmmadReza and Mariam Moradi (2011) The range of Students Communion in Social media Subject Production, Journal of Culture and Communication Studies, Year 13, No19, Tehran

Safranek, Rita (2012) The Emerging role of social media in political and Regime change, discovery guids, pro quest pub

Sheedy, Caroline (2011) social media for social change: a case study of social media use in the 2011egyptian revolution, a Capston project, for degree master of arts in public communication

Shirky, Clay (2011) The political power of social media, foreign affairs, pages 1-9

Simon Dalby &Campbell, O´Tuathail, Reynolds, (1996), Writing critical geopolitics: Carleton university Ottawa, Political Geography vol 15 Issues7

SOMOUN TOIVO (2012) Social Media: the New Power of Political Influence, version 1.0, CES pub, Helsinki

Tang, Lei and Huan Lio (2010) Community detection and mining in social media, QTD pub