بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی پایدار روستا در شهرستان نکاء

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 عضو هیئت جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هر چند در طرح‌های ملی و قوانین به روستاها و کشاورزی به عنوان یک منبع ارزشمند اقتصادی توجه می‌شود، ولی بازهم تبعات منفی فراوانی ناشی از ضعف اقتصادی روستا مشاهده می‌شود. از آنجایی که کشور ایران از شرایط ویژه اقلیمی برخوردار است و دارای پتانسیل‌های فراوان با توجه به توپوگرافی متنوع و پوشش گیاهی گوناگون است.
 امروزه پرورش زنبور عسل در روستاها یکی از حرفه‌های جذاب وپر فایده و آسان در تولیدات کشاورزی و دامی وتهیه ی غذا برای انسان است. در این تحقیق به دنبال بررسی اثرات زنبوداری بر توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان نکا می‌باشد. برای این کار ابتدا از روش کتابخانهای و میدانی (از طریق پرسشنامه) برای جمع آوری دادهها پرداخته. پرسشنامه در بین افراد نمونه توزیع گردید. و پس از جمعآوری داده‌ها در نرمافزار SPSS به تجزیه و تحلیل پرداخته شد. آزمون تحلیل واریانس فرید من نشان داد بین محورهای مختلف تفاوت معنا دار وجود دارد. (001/0). بیشترین رتبه مربوط زنبورداری به عنوان شغل می‌باشد. بعد از آن شغل دوم یا در حاشیه بود. نتایج آزمون t تفاوت میانگین با 3 را معنا دار نشان داد (001/0 > p، 93 = df، 1/15 = t) یعنی توسعۀ زنبورداری روی توسعۀ روستایی به لحاظ (توسعۀ اقتصادی، سلامت جامعه، سیاسی) مؤثر است. نتایج آزمون t تفاوت میانگین با 3 معنادار نشان داد (001/0 > p، 90 = df، 08/9 = t) یعنی توسعۀ زنبورداری برتوسعه پایدار مؤثر است. این دو متغیر با توجه به نتایج آماری از نوع متغیرهای وابسته بوده که رابطه‌ی بسیار تنگاتنگی با همدیگر دارند بطوریکه تغییر در یک متغیر سبب تغییر در متغیر دیگر است. به این مفهوم که برای توسعه زنبور داری باید به توسعه روستایی وبرای توسعه‌ی روستایی به توسعه زنبورداری که زیر مجموعه‌ی امور کشاورزی است توجه نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the theft effect on sustainable rural development in Neka city

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Mahdavi 1
  • Bizhan Rahmani 2
  • Shoreh Taj 3
1 Ph.D. student of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member, Dept of Geography & Rural Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Faculty member, Dept of Geography & Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Although national plans and laws refer to villages and agriculture as a valuable economic resource, the negative effects of rural economic weakness are still observed. Since Iran has a special climate and has potential Abundant in terms of diverse topography and vegetation. Today, beekeeping in the countryside is one of the most fascinating and easy-to-follow professions in agricultural and livestock production and food for humans. In this research, the aim of this study is to investigate the effects of marriage on economic development of villages in the city of Naha. To do this, we first used the library and field method (through a questionnaire) to collect data. The questionnaire was distributed among the sample population. After analyzing the data, SPSS software was used to analyze the data. Friedman's analysis of variance showed significant differences between different axes (0.001). The highest ranking is beekeeping as a job. After that, the second job was either on the margin. The results of t test showed significant difference (p <0.001, df = 93, t = 1.15), ie beekeepers development on rural development in terms of (economic development, community health, and politics). The results of t-test showed an average of 3 significant differences (p <0.001, df = 90 = t = 9.8), which means beekeepers develop on sustainable development.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: beekeeping
  • Development
  • Neka

اتحادیه زنبور داران استان مازندران (وزارت جهاد سازندگی استان مازندران)

ارمغان، سیمین. توریسم و نقش آن در جغرافیا، 1386.

 ازکیا، مصطفی. مقدمه‌ای برجامعه شناسی توسعۀ روستایی. استعلاجی، علیرضا، راهکارهای توسعه پایدار روستایی با تأکید بر جغرافیای کاربردی، فصلنامه سرزمین، شماره 5، 1394.

اسماعیلی، مرتضی، زنبور عسل ترجمه (تألیف والترال) انتشارات سپهر تهران 1372

آسایش، حسین. گارگاه برنامه‌ریزی روستایی، پیام نور 1382.

بریمانی، فرامرز، فرایند تکوین و توسع روستایی و جایگاه آن در برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران، کنگره توسعه روستایی، روستا و توسعه، 1395

بهفروز، فاطمه بررسی مفهوم توسعه پایدار در تحقیقات علمی جغرافیایی با تاکید بر جنبه‌های کشاورزی و روستایی، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 36، 1378

پاپلی، یزدی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره یک، بهار 1392

پاپلی یزدی، محمد حسین، نظریه‌های توسعه روستایی، انتشارات سمت، 1381

پور اصضر، جواد، شناخت نژاد زنبوران عسل ایران، دانشکده کساورزی تبریز 1392

دیاس، هیران دی، درسنامه برنامه‌ریزی توسعه روستایی، روستا و توسعه، 1368

رئیسی، نصرالله، پرورش نوین زنبور عسل (تألیف نائوم دانشمند شوروی)، انتشارات کمانگیر، آبادان

سازمان برنامه و بودجه، اولین گزارش توسعه انسانی، 1372

سازمان توسعه تجارت ایران 1396

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران از بخش GIS، 1395

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران سند توسعه شهرستان نکاء مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1395

سایت زنبور داری سبز ایران 1396

سعادت، سید جواد، زنبور عسل، انتشارات نو پردازان تهران، 1375

شهرستانی، نعمت اله، زنبور عسل و پرورش آن نشر سپهر، تهران، 1374

عبادی، رحیم، احمدی، علی اصغر، پرورش زنبور عسل انتشارات ارکان اصفهان 1383

عزیزی، امید، ماهنامه پیام دریا، شماره 198، بهمن 1395

 مهدوی، مسعود. مبانی جغرافیای جمعیت، پیام نور، 1370.

مهدوی، مسعود، مفهوم برنامه‌ریزی و اهداف آن، پژوهش جغرافیایی، شماره 18، دانشگاه تهران، 1388

مهدوی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی، انتشارات سنت، 1373

میرکریمی، اسداله. پرورش زنبور عسل، علم کشاورزی ایران 1395.

وانسون، لیرا، شهد دانه، ترجمه احمد رضا پور (2015) انتشارات جهاد سازندگی

ودیعی، کاظم، مقدمه‌ای بر روستا شناسی در ایران، آموزش و تحقیقات دانشگاه، 1348

یدقار، علی، عمران روستایی گذشته، حال و آینده، وزارت جهاد سازندگی 1395

الیوت، جنیفر، مقدمه‌ای بر توسعه پایدار، روستا و توسعه، ترجمه افتخاری، رکن دین، 1378.

Alexander,E,W, 2016

Bowe, Scott a, Marcouiller, david w, 2015

 Broom, G, Bristol CRAAG, 2016

 Dejong, D, R, A, Morse and G,E, Eickwort, 2014

Dek, Glode, conference tourism Steam Action

Hampton, Mark p, Christensen, john, 2007

Khowd, L, Rural Tourism, Ponanacea and Paradox, school of Enviroment and Agriculture, University of Western Sydeny, 2015

Les miels de miellat. bull. tech. Apic

Mite pests of hony bee, ann, Rev, Ent