اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش تحول، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

امروزه گردشگری در تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و بنابراین رضایتمندی گردشگران نقش مهمی در تداوم گردشگری و آینده این صنعت ایفا می‌کند. رضایت گردشگران معمولاً به افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر کمک می‌کند و این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر و نیز در کسب اهداف اقتصادی چون افزایش تعداد گردشگران و کسب موفقیت‌های بلندمدت اقتصادی در کشور بسیار مؤثر است. هدف این مقاله اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه، گردشگران استان مازندران می­باشند­. با توجه به اینکه تعداد جامعه نامعلوم و واریانس نمونه اولیه هم موجود نمی­باشد بر اساس فرمول حجم نمونه 170 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد روایی آن‌ها تائید و پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در آمار استنباطی از آزمون‌های تی تست، KMO و MSA استفاده شد. همچنین برای اولویت‌بندی مؤلفه‌ها از AHP استفاده گردید. نتایج مقاله نشان می‌دهد که تمام عواملی که توسط AHP اولویت‌بندی شدند؛ یعنی مهارت‌های ارتباطی، تصویر ذهنی، مهارت فیزیکی، مهارت فنی، رسانه‌های نوین، خدمات و قیمت بر رضایتمندی گردشگران از دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی استان مؤثر بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


بختیاری، محمد صادق (1382)، اهمیت و نقش خدمات در فرآیند تولید و اشتغال، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی، اسلامی، شماره 43 و 44.

شیرین کلام، مسعود (1390)، نیم نگاهی به صنعت گردشگری ایران، فصلنامه نامه اتاق بازرگانی، شماره 516.

فرجی راد، عبد الرضا و سیده ژاله سید نصیری (1389)، رویکردهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 25.

فرجی، مرتضی (1380)، فرهنگی: پیش درآمدی بر تأثیرات فرهنگی و اجتماعی صنعت جهانگردی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 11 و 12.

یاسوری، مجید و ایرج شاکری نیا و سیده سمیرا شفیعی ماسوله (1394)، ارتباط رضایتمندی، دلبستگی و مقاصد رفتاری گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران بندر انزلی)، فصلنامه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 13.

فرجی راد، عبدالرضا و سمیه آقاجانی (1388)، تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‌بندی آن، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، شماره 23.

ضیایی، محمود و مجتبی جاودان و سیمین کاظمی ازغدی (1393)، ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری (شهری و روستایی) در مقیاس ناحیه‌ای مورد: شهرستان طرقبه‌شاندیز، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 9.

موسایی، میثم (1379)، بررسی تقاضای صنعت گردشگری در ایران، فصلنامه نامه پژوهش فرهنگی، شماره 16 و 17.

شهیدی بنی طرف، توفیق و لیلا آندرواژ و ابراهیم البونعیمی (1396)، بررسی روش‌های (مدل‌های) اندازه‌گیری رضایت مشتری، فصلنامه پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری، شماره 18.

بیگ زاد، جعفر و علیرضا وزیری (1387)، اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری، فصلنامه کار و جامعه، شماره 103.

حقیقی نسب، منیژه و حمید رضا یزدانی و انسیه کریمی (1393)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره ششم - شماره 4.