مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در دو شهر آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های بیوکلیمایی فشار عصبی (CI)، ترجونگ و MEMI

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به مقایسه آسایش حرارتی گردشگران در شهرهای آبادان و زنجان با استفاده از شاخص‌های فشار عصبی، ترجونگ و شاخص MEMI پرداخته و از داده‌های هواشناسی این ایستگاه‌های سینوپتیک طی دوره آماری 20 ساله (1394-1374) استفاده شده نتایج شاخص فشار عصبی (CI) نشان می‌دهد: شرایط سرد در هیچ یک ازماه ها ی سال در آبادان مشاهده نمی‌شود و هوا در اواخر پاییز و در زمستان خنک است. ضرایب آسایش انسانی زنجان در تابستان نشانگر وضعیت آسایش بو ده، هشت ماه از سال هوا سرد است و چهار ماه آن هوا خیلی خنک و آسایش است. شاخص Terjung شرایط اقلیم روزانه در آبادان برای ماه‌های آذر، بهمن و اسفند حاکمیت شرایط اقلیمی مطبوع و اقلیم شبانه بیشتر نشان دهنده‌ی خنک (ماه فروردین) تا بسیار خنک (ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) است؛ مقایسه‌ی شرایط حرارتی روز و شب زنجان نشان می‌دهد که درپاییز و زمستان شرایط حرارتی بسیار خنک، سرد، بسیار سرد و فوق العاده سرد و در تابستان و بهار بسیار خنک بر منطقه استیلا دارد. شاخص MEMI آبادان در ماه‌های دی و بهمن با برخورداری از تنش سرمایی اندک در ماه‌های اسفند و آذر در شرایط بدون تنش قرار دارد و دارای بالاترین کیفیت آسایش اقلیمی است. با توجه به مدل‌ها مناسب‌ترین زمان برای گردشگر زمستان در آبادان و تابستان در زنجان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


پاینده، ن، ا (1384)، پهنه بندی دمای مؤثر در سطح کشور، پایان نامه دکترا، گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان.

خسروی، محمود (1379)، بررسی اثرات اقلیم و تغییرات اقلیمی بر صنعت توریسم، مجله سپهر، شماره 39.

رمضانی، بهمن، کیانپور، حسن (1388)، شناخت آسایش بیوکلیماتیک انسانی در حوضه‌ی شهرک ماسوله‌ی گیلان، فصلنامه‌ی علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی 4.

ذوالفقاری، حسن (1386)، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردشگری در تبریز با استفاده از شاخص‌های pet و pmv، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 62، ص 141-129.

صالحیان، مسعود، مهدیزاده سولا، جواد، اردشیری کلهر، مهدی (1392)، ارزیابی و اعتبار سنجی شاخص‌های زیست اقلیمی در منطقه‌ی مرطوب (مطالعه موردی: شهر رشت)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، انجمن محیط زیست کومش، دانشگاه صنعت هوایی.

کاویانی، محمدرضا (1372)، بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28.

محمدی، حسن، سعیدی، علی (1387)، شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی: قم)، مجله محیط شناسی، سال سی و چهارم، شماره 47، پاییز، صص 89-73.

De Freitas, C. R., scott, D., MCBOyle, G," Asecond generation climate index for tourism: specificaltion and Verification " International of Biometeorotogy.52: 399-407, 2008.

Deb, C., & Ramachandraiah, A,The significance of physiological equivalent temperature (PET) in outdoor thermal comfort studies. Intl J Eng Sc Techno, 2(7), 2825-2828, 2010.

Hoppe, P., (1999) the Physiological Equivalent Temperature-a Universal Index for the Biometeorological Assessment of the Thermal Environment, Int. J. Biometeorology. 43:71-75.

Scott, D., & McBoyle, G, Using a ‘tourism climate index’to examine the implications of climate change for climate as a tourism resource. In Proceedings of the first international workshop on climate, tourism and recreation (pp. 69-88). International Society of Biometeorology, 2001.

Wasim Yahia. M and Johansson. E, Evaluating the behaviour of different thermal indices by investigating various outdoor urban environments in the hot dry city of Damascus, Syria, International Journal of Biometeorology, Vol, Issue 4, pp 615-630, 2013.