بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌ با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش (مطالعه موردی: مجموعه تجاری- اقامتی امید مشهد)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران

2 دکتری معماری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان متمرکز شده است با صرفه‌ترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انرژی در طی فرایند طراحی روی می‌دهد و منتهی به‌صرفه جویی عمده در چرخه عمر ساختمان‌ها می‌شود که تحلیل مصرف انرژی حین فاز طراحی می‌تواند منتهی به‌صرفه جویی عمده در چرخه عمر پروژه‌ها شود. در این پژوهش، کارگاه مهندسی ارزش متشکل از کارگروه تخصصی مدیریت پروژه، معماری و انرژی جهت تحلیل بهینه‌سازی انرژی در طراحی نمای ساختمان‌های شهری با تأکید بر رویکرد مهندسی ارزش تشکیل گردید و گزینه‌های پیشنهادی با بهره‌گیری از روش طوفان فکری داده‌ها مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. این پژوهش از منظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و از منظر هدف، کاربردی می‌باشد و با استفاده از دانش، تجربه و توانایی‌های گروه انتخابی، در جهت کاهش هزینه و انرژی در طراحی نما با نرم‌افزار انرژی پلاس پروژه انجام‌گرفته است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها باعث کاهش بار سرمایشی به میزان 20 درصد نسبت به شرایط اولیه طراحی ‌ می‌گردد همچنین تحلیل پیشنهاد وجود سایبان در در حالت افقی موجب کاهش بار سرمایشی 50 درصد نسبت به حالت بدون سایه‌بان می‌باشد همچنین انجام مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های معماری بازگو کننده نتایج زیر است: ارتقا سطح دانش عوامل پروژه، آشکار شدن نواقص طرح اولیه، دستیابی به راه‌کارهای جدید، ترغیب و مشارکت کارها به‌صورت گروهی، ساده‌سازی طرح، شفاف‌سازی نیازها و اهداف طرح، هماهنگ‌سازی اقدامات متنوع و کاهش هزینه‌ها است. این پژوهش باهدف بیان نتایج حاصل ازمهندسی ارزش به‌صورت کاربردی در طراحی معماری و شهرسازی انجام‌گرفته است.

کلیدواژه‌ها


ای یر، اس. اس. (1380) "روش به‌کارگیری مهندسی ارزش"، محمد سعید جبل عاملی و میرمحمد صادقی، انتشارات فرات، چاپ اول، تهران.

سلمانیان، ف. (1390) "طراحی و شبیه‌سازی فضاهای فعالیتی (محدوده دولتخواه در منطقه 19 تهران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه اقلیم شناسی، تهران.

ای. ماج، آرتور. (1382) "مهندسی ارزش، رویکردی نظامند"، ترجمه: احد نظری، انتشارات فرات به سفارش معاونت مهندسی وزارت نفت، چاپ اول، تهران.

جبل عاملی، سعید (1383) "جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه"، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، چاپ اول، تهران.

جمالی هرسینی، ناصر (1384) "ارائه روشی برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.

حسینی، س. ع (1387)" بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر و تأثیر آن بر منابع آب‌وخاک"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، گروه جغرافیا، صص 45-48.

رکوعی، سعید (1387) "واکاوی تجارب مهندسی ارزش در ایران"، نظری، احد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، گروه مدیریت پروژه و ساخت، تهران.

ریاضی‌، جمشید (1356) " اقلیم‌ و آسایش‌ در ساختمان‌"، مرکز تحقیقات‌ ساختمان‌ و مسکن‌، چاپ اول، تهران.

کریمی، محمود (1392) "بهبود بی‌تردید: آموزش کاربردی مهندسی ارزش"، انتشارات رسا، چاپ هشتم، تهران.

کسمایی، مرتضی (1382) " اقلیم و معماری"، انتشارت خاک، چاپ اول، ویراست دوم، تهران.

گلدوست جویباری، یاسر؛ نظری، احد و جمالی هرسینی، ناصر (1388) "کاربرد مهندسی ارزش در ارزیابی گزینه‌های طراحی پروژه‌های ساختمانی"، اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت، تهران، ایران.

 Dell'Isola , Alphonse J. (1973).Value engineering in the construction industry, New York: Construction Pub. Co; 1st edition.

Kefa, R. (2004). Development of energy – efficient passive solar building design in Nicosia Cyprus, Turkey: Department of physics; Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cyprus, Via Mersinlo.

LBNL, (2010). EnergyPlus Engineering Reference.

O'Brien, James Jerome. (1976). Value analysis in design and construction, New York: McGraw-Hill book company.

Pinedo, M & Carrera, E. (2015). Increasing Value in Engineering Learning: Design and Evaluation of a Peruvian Project, Procedia - Social and Behavioral Sciences 182 PP:746 – 755.

Rachwan.R, Abotaleb.I & Elgazouli, M. (2016). The Influence of Value Engineering and Sustainability considerations on the Project Value, Procedia Environmental Sciences 34, PP:431-438.

Rick Best & Gerard DE Valence, (1999), Building in value, Arnold publishers.pp. 37-61.

Sam.C.M & Chung, K.P. (1997). Climatic data for building energy design in Hong Kong and mainland China, London: In proc; of the CIBSE National Conference.

Tong Chen. W, Chang b. P& Huang. Y. (2010). Assessing the overall performance of value engineering workshops for construction projects, International Journal of Project Management 28,pp: 514–527.

Zhang a. X, Mao b. X & M. AbouRizk. S. (2009). Developing a knowledge management system for improved value engineering practices in the construction industry, Journal: Automation in Construction 18, pp: 777–789.

سایت مرکز ملی اقلیم‌شناسی پژوهشکده اقلیم‌شناسی، تاریخ بازدید 11/6/1394،http://www.cri.ac.ir/