تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری(نمونه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه تخصصی شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رشد سریع و گسترش افقی شهرهای اغلب کشورهای جهان، اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه‌تنها سیاست‌های شهرسازی را به‌طور وسیعی تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. این مقاله باهدف برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت تراکم ناشی از رانت زمین شهری در شهر تهران پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی بوده و از تکنیک ترکیبی swot-Ahp استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عوامل کالبدی، مدیریتی و اقتصادی در جایگاه‌های متفاوتی قرار دارند. به‌طوری‌که عوامل مدیریتی با کسب امتیاز 0.346 در جایگاه نخست واقع‌شده است و نشان دهنده میزان ارجحیت آن نسبت به سایر عوامل خود می‌باشد. عوامل اقتصادی نیز با کسب امتیاز 0.338 در جایگاه دوم واقع‌شده است و در نهایت عوامل کالبدی با کسب امتیاز 0.316 در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که راهبرد غالب بر منطقه موردمطالعه از نوع اقتضایی (ST) می‌باشد و دارای بیشترین حساسیت، و راهبرد تدافعی (WT) دارای کمترین حساسیت در کنترل تراکم‌های ناشی از رانت زمین در شهر تهران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Strategic Planning for Managing Density Due in Urban Land Rent (Case Study in Tehran)

نویسندگان [English]

  • mina khandan 1
  • Laala Jahanshahloo 2
  • hosein zabihi 3
1 department of urbanism, Science and Reasearch Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture and urban design, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor in Islamic azad University?
چکیده [English]

The rapid growth and horizontal expansion of cities in most countries of the world, both developed and developing has encountered serious problems. The issues of this phenomenon have not only exacerbated the policies of urbanization, but their consequences have also played a key role in exacerbating the economic, social, political, managerial and environmental issues of societies. This paper was designed with the aim of strategic planning in managing density due urban land rent in Tehran city. The research method is analytical-descriptive and uses the swot-Ahp combination technique. The results of the research show that physical, managerial and economic factors are in different positions. According to Chart 1, managerial factors with the score of 0.346 are in the first place, indicating a higher priority than other factors. Economic factors also ranked second with a score of 0.338, and in the end, the physical factors with a score of 0.316 are in the third place. The results show that the dominant strategy on the study area is the type of diversity (ST) that has the most sensitivity, and the defensive strategy (WT) has the least sensitivity in controlling the density of land rent in Tehran city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rents
  • Density
  • land
  • Tehran
  • swot-ahp