ارزیابی عوامل مرتبط بر تحقق الگوی مشارکت عمومی -خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده شهری در چارچوب مدل راهبردی(منطقه12شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

چکیده

بافت های فرسوده فضای بازنمایی ناشی از رسوبات تاریخی و عناصر آرمانی است که میراث چندین نسل را حمل می کند و متنی تلقی می گردد که چندلایه، متکثر و پیچیده است. بافت های فرسوده هسته حیاتی شهر هستند که نباید به عنوان تهدیدی در توسعه شهر تلقی شوند، بلکه می توانند بعنوان فرصتی در توسعه یکپارچه و پایدار شهر مد نظر قرار گیرند. لذا بهبود شرایط کیفیت زندگی در بافت های فرسوده شهری نیازمند بازاندیشی درمکانیزم های مشارکتی دربخش‌های عمومی-خصوصی و کشف ساز و کارهای موجد و موثر بر آنها و بکارگیری رهیافت های ساماندهی بافت در راستای معکوس نمودن جریان حاکم بر وضعیت زندگی و تحول این نواحی مساله دار شهر است.پس از پرسشگری و تایید 60 نفر از خبرگان و متخصصان امر توسعه شهری، در قالب عوامل درونی و بیرونی موثر بر تحقق الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده و در چهار خوشه نقاط قوت،ضعف درون سیستمی و همچنین فرصت ها و تهدیدهای برون سیستمی دسته بندی شدند . همچنین نتایج محاسبات مدل هیبریدی در خصوص ارزیابی ماتریس عوامل درونی و بیرونی تحقق الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه 12 شهرداری تهران نمره نهایی این دو به ترتیب برابر3/8 ,3/6 می باشد لذا راهبردهای قابل قبول برای اجرا و تحقق الگوی مشارکت عمومی وخصوصی در ساماندهی بافت فرسوده منطقه12 شهرداری تهران از نوع راهبردهای تهاجمی( SO) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Related Factors on Realization of Public-Private Partnership Model in Urban Textile Management in the Framework of Strategic Model (District 12 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Mahdeyeh Nakhaei 1
  • Esfandiar Bandaryan 2
  • Bakhteiar Ezatpanah 3
1 Department Of Geography and Urban Planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, Zahedan Unit, Sistan and Baluchestsn University, Zahedan, Iran
3 Department of Geography and urban planning, Marand Unit, Islamic Azad University, Marand,Iran
چکیده [English]

The worn-out tissues of the city's vital nuclei should not be considered as a threat to urban development, but can be considered as an opportunity for the integrated and sustainable development of the city. Therefore, improving the living conditions and organizing of urban exhausted tissues requires the rethinking of participatory mechanisms in the public-private sectors and discovering effective and effective mechanisms for them, and applying refinement, reconstruction and rehabilitation approaches to reverse the current trends in the living conditions and evolution of these areas. Public-private partnership in the management and support of public bodies is the key to the recovery of worn out tissue. After the questioning and approval of60experts and experts in urban development, in the form of internal and external factors affecting the implementation of the public-private partnership model, we have eroded the structure of the texture and in four clusters the strengths, weakness of the system as well as opportunities and threats Out of the system are categorized. Subsequently, through a survey, experts, experts and experts. Also, the results of hybrid model calculations for evaluating the internal and external factors matrix of the implementation of the public-private partnership model in organizing the worn out texture of the 12th district of Tehran municipality have the final score of 3.8, 6.3 respectively. Therefore, acceptable strategies for implementation The pattern of public and private participation in organizing the worn out texture of District 12 of Tehran Municipality is an offensive strategy (SO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • public-private partnership
  • erosive texture management
  • Strategic Planning
  • district 12 of Tehran municipality
اردستانی،زهراالسادات،(1387) ،بررسی ساز وکارهای ارتقای فرآیندهای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه( محله سیروس،منطقه 12 تهران)، فصلنامه آرمانشهر، شماره2.
ایزدی، محمدسعید، صحی زاده، امیر،(1383) بررسی تجارب مرمت شهری در ایران با تاکید بر تحولات دو دهه اخیر، فصلنامه عمران و بهسازی شهری، سال دوم، شماره سوم.
بیگدلی کاظمی، فاطمه(1392) ،آسیب شناسی الگوی مشارکت کنشگران بافت های فرسوده شهری در فرایند نوسازی و ارائه الگوی مطلوب جهت افزایش مشارکت، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری.
حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه (1386) مرمت شهری: تعاریف، نظریه ها، تجارب، منشورها و قطع نامه های جهانی، روش ها و اقدامات شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
خوب آیند، سعید ) 1384 (حاشیه نشینی مانعی اثر گذار در ارائه خدمات و امنیت شهری، نمونه موردی اصفهان، مجله علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی، شماره 13،135-155
سجادی، ژیلا، مشکینی، ابولفضل، حمیدی، حمیدرضا، (۱۳90)، تحلیل اجتماعی- فضایی بافتهای فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر (مطالعه موردی محله دباغها-زنجان)، نشریه علوم جغرافیایی، جلد ۷، شماره ۱
سجادی اصل،ژیلا،(1386) ،تحلیل اجتماعی – فضایی بافت های فرسوده شهری در راستای احیاء و پیشگیری از فرسودگی بیشتر(منطقه 17 تهران)؛ مطالعات جامعه شناختی شهری، سال دوم شماره5.
شاکرمی،فاطمه(1386)، تحلیل اجتماعی-اقتصادی و کالبدی بافت قدیم شهر خرم آباد(محله پشت بازار)، فصلنامه جغرافیایی آمایش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، سال اول، شماره 2.
شجاع،علیرضا،(1391)،ساماندهی بافت فرسوده شهری ناحیه دو منطقه 12 تهران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دوره9 شماره21.
شریف زادگان، محمدحسین؛ دهقان، علی؛ فتحی، حمید(1390) بررسی سازوکار اشتراک بخش عمومی و خصوصی در نواحی دچار افت شهری نمونه موردی:  بافت فرسوده منطقه 15 تهران، نشریه اینترنتی نوسازی، 13(2).
شماعی، علی ،(1392)، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران
شماعی، علی و پوراحمد، احمد، ( 1393) ، تحلیلی برسیاستها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه های توسعه کشور، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 49، دانشگاه تهران
دویران، اسماعیل و مشکینی، ابوالفضل و کاظمیان، غلامرضا و علی آبادی، زینب(1390) بررسی مداخله در ساماندهی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ترکیبی (نمونه موردی: محله زینبیه زنجان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره هفتم، 90-71.
محمدی دوست، سلیمان،(1391)،شراکت عمومی خصوصی راهبردی جدید در احیاء و بازافرینی بافتهای فرسوده
. 58 تا 71 ، شهری"، مجله هفت شهر، شماره 41 و 42
محمدی، کاوه،(1393)، بهسازی و نوسازی شهری با رویکرد مداخله بخش عمومی-خصوصی، رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی تهران به راهنمایی دکتر رضویان
محمدی، کاوه؛ رضویان، محمدتقی؛ صرافی، مظفر؛ غلامحسینی، اسماعیل،(1394)، شراکت بخشهای عمومی-خصوصی در نوسازی بافتهای فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران؛ نشریه اقتصاد و مدیریت شهری؛ شماره 8؛ صص119- 127
مظهری، ایرج،رحمانی،محسن(1391)، عنوان بررسی مشکلات، تأثیرات و روش های خصوصی سازی در معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد، مجله هفت شهر، شماره 31 -42
مهندسین مشاور خودآوند (1390) طرح تفصیلی منطقه 12 تهران: (تجدید ساختار مرکز تاریخی)، انتشارات شهرداری تهران، تهران.
 Albalat, G. Tyler, Jr., Scott, E. Spoolman. (2010), Sustaining the Earth, Cengage Learning
Beswick and  Tsenkova (2002)  ،“From community planning to partnership planning. Urban regeneration and shifting power geometries on the South Bank, London “ , GeoJournal 51: 293–300
Bisada,A. (2014)، Unravelling the process of partnership in urban regenration policy, urban studes33(2),pp.253-268.
Fainstein , Rob A  )1992( ،“Urban 'regeneration': reflections on a metaphor” Critical Social Policy; 19; 419
Ng ,M.K. (2005) Quality of life perceptions and directions for urban regeneration in Hong Kong Social Indicator Research 71: Pp. 441-465
Hamami, G. and Lewis, M. K., G.,(2008). Evaluating the risks of public private partnership for infrastructure project, International Journal of Project Management, Vol. 21, pp. 117-118.
Obar, Jonathan; et al. (2012). "Advocacy 2.0: An Analysis of How Advocacy Groups in the United States Perceive and Use Social Media as Tools for Facilitating Civic Engagement and Collective Action". Journal of Information Policy.
Tiesdell and Stanley McGReal)1996(, community and inter agency structure in the regeneration of inner city Belfast, TPR, 66(2), P.P 129-14