تدوین مدل راهبردی گردشگری ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، شاهرود، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین مدل راهبردی گردشگری(توریسم) ورزشی در راستای توسعه پایدار شهری مشهد است. سؤال اصلی مقاله این است که توسعه گردشگری(توریسم) ورزشی در شهر مشهد چگونه می‌تواند توسعه پایدار شهری را برای ساکنان به ارمغان بیاورد؟ مطالعه حاضر از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- پیمایشی است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی پرسشنامه تهیه و داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری شده است. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده و به جامعه آماری تعمیم داده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و جهانگردی، دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت ورزشی، دانشجویان ارشد و دکترای گردشگری(توریسم) و نیز مدیران آژانس‌های برگزار کننده تورهای مسافرتی و تورگردانان و راهنماهای گردشگران شهر مشهد است. برای تعیین حجم نمونه آماری از روش نمونه‌گیری کوکران استفاده شد. بر اساس این روش ۳۷۱ نفر به عنوان نمونه آماری مشخص شد. سنجش پایایی پرسشنامه با بهره‌مندی از روش آلفای کرونباخ انجام شد که مقدار آن برابر ۱۷۸/0 به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS طبقه بندی شده و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی‌داری شاخص‌ها مشخص و تحلیل‌های مورد نظر صورت گرفته است. نتایج مقاله نشان می‌دهد که توسعه گردشگری(توریسم) ورزشی در شهر مشهد توسعه اقتصادی پایدار شهر، پایداری اجتماعی شهر و نیز پایداری کالبدی زیست‌محیطی شهر تأثیرات مثبتی بر خواهد گذاشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Sport Tourism Model for Sustainable Urban Development (Case Study of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Sabikeh Sadat Hosseini Nasab 1
  • Seyed Mostafa Tayebi Sani 2
  • Bagher morsal 3
1 PhD student in sport management, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud, Iran.
2 Department of Physical Education, Faculty of Science, Islamic Azad University, Shahrood Branch, Shahroud, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to formulate a strategic model of sport tourism it is in line with the sustainable development of the city of Mashhad. The main question of the present treatise is that how can sport tourism development in Mashhad bring sustainable urban development to residents? This study is an exploratory one based on a descriptive-analytical method. Library and field methods are used to collect data and information. Questionnaire was prepared in field method and data and data were collected. Due to the survey survey, random sampling was used and it is generalized to the statistical population. Statistical population included sport and tourism management professors, senior students and PhD students in sport management, senior students and PhD students, as well as managers of travel agencies, tour operators and tourist guides in Mashhad. Cochran sampling method was used to determine the sample size. Based on this method, 371 individuals were identified as statistical sample. The reliability of the questionnaire was assessed using Cranach’s alpha method the value was 0/178. The data were classified by SPSS software and by using the nonparametric chi-square test the significant indices are determined and the analysis has been done. The results of the dissertation show that the development of sport tourism in Mashhad will have positive effects on the sustainable economic development of the city, social sustainability of the city, as well as the physical environmental sustainability of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sport tourism
  • sustainable development
  • sustainable economy
  • Social Sustainability
  • Physical environmental sustainability
امیرنژاد، سعید­(1388)، تبیین استراتژی توریسم ورزشی کشور، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی.
هنرور، افشار­(1388)، طراحی الگوی صنعت و بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی
فتح الهی، امید­(1386­)، بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و ترکیه. مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، کیش
اردستانی، محسن(1387)، مبانی گردشگری(توریسم) شهری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران.
اصفهانی، نوشین­(1387)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت و بازار جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک، مقاله  دکتری رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
بریمانی، مهدی و عبدالرزاق کعبی نژادیان­(1393)، انرژی­های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در ایران، دو فصلنامه علمی- تخصصی انرژی­های تجدیدپذیر و تو، شماره اول،21-26.
پاپلی یزدی، محمد حسین، مهدی سقایی(1386)، گردشگری(توریسم)(ماهیت و مفاهیم)، انتشارات سمت، چاپ دوم، تهران.
رجبی، آزیتا و سرتیپی، زهرا (1390)، بررسی نقش توریسم مذهبی در تغییرات کالبدی شهر ری (ناحیه 2 شهر ری). فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس: دوره 3، شماره 9؛ از صفحه 185 تا صفحه 202.
رحیم پور، علی(۱۳۸۴)، توریسم مذهبی، جزوه درسی کارشناسی ارشد.
رحیم پور، علی(۱۳۸۴)، جغرافیای اوقات فراغت، جزوه درسی کارشناسی ارشد.
رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا و هرندی، عطاءاله(1392)، بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره کلان شهر مشهد)، مدیریت بازرگانی
رضوانی، علی اصغر (1382)، جغرافیا و صنعت و بازار توریسم، تهران، انتشارات دانشکده پیام نور.
رضوانی، محمدرضا­(1387)، توسعه گردشگری(توریسم) شهری با رویکرد گردشگری(توریسم) پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمود (1379)، برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، ترجمه جهاد دانشگاهی، دانشگاه اصفهان
سنایی، مهدی (1386)، عملکرد و نقش گردشگری(توریسم) در توسعه پایدار نواحی شهری، پایان نامه دکتری در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.
علیزاده، ک. (1382)، اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی بخش طرقبه شهرستان مشهد، مجله پژوهش های جغرافیایی، دوره 35، ش 1، ص 1- 23.
فراهانی، شهلا (1386)، پنج زیارتگاه برای جذب یک میلیارد مسلمان، ماهنامه ی صاعقه، شماره ی 6.
کاظمی، مهدی(1382)، تأثیرات فرهنگی جهانگردی بر جوامع، فصلنامه جهانگردی، شماره 1، تهران، ص 50 – 39.
مهدوی، مسعود­(1386)، جغرافیای شهری ایران، انتشارات سمت، تهران.
مهیا، محمد نور­(1395)، بررسی رابطه اماکن ورزشی سبز و توسعه پایدار شهری. پایان‌نامه ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
نادی، محمدعلی و صادقی ده‌چشمه، مهرداد­(1390)، مدیریت گردشگری(توریسم) و اثرات فرهنگی اجتماعی آن بر جوامع، نخستین همایش بین المللی مدیریت گردشگری(توریسم) و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، صص. 15-1.
نوری‌شادمهانی، ر. (1390)، تاریخ فرهنگ ایران، تهران: مهکامه.
همایون، محمدهادی (1391)، جهانگردی؛ ارتباطی میان فرهنگی: مطالعه تطبیقی الگوی غربی معاصر و الگوی اسلامی. انتشارات دانشگاه امام صادق (ع). تهران؛ چاپ دوم.
همایون، محمدهادی(۱۳۸۴)، جهانگردی در ارتباط میان فرهنگی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
یادگاری، رضا­(1379)، خچیره افاده‌ای در طالقان، انتشارات گفتمان، تهران.
Horobin Helen, Long Jonathan(2008), Sustainable tourism: the role of the small firm, International Journal of Contemporary Hospitality Management; Volume: 8 Issue: 5; pp: 15-19
Gursoy, D. Jurowski, C. & Uysal, M. (2002) "Resident Attitudes: A Structural Modelling Approach." Annals of Tourism Research, 29(1): 79–105.
Gunn, C. (1994) Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. Washington: Taylor & Francis.
Hanafiah, M. H. Jamaluddin, M. R. & Zulkifly M. I. (2013) "Local Community Attitude and Support towards Tourism Development in Tioman Island." Social and Behaviral Science, 105: 792- 800.
Inskeep, E. (1991) Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach. New York: Van Nostrand Reinhold.
Jackson, M. S. & Inbakaran, R. J. (2006) "Evaluating Residents’ Attitudes and Intentions to Act towards Tourism Development in Regional Victoria, Australia." International Journal of Tourism Research, 8: 355–366.
Joppe, M. (1996) "Sustainable Community tourism Development Revisited." Tourism management, 17(7): 475-479.
Lee, A. A. & O'neil, L. J. (2004) Framework for Sustainability: A Conceptual Model of a Complex System, Engineer Research and Development Center (ERDC): Vicksburg, Mississippi, USA.
Milne, S. (1998) "Tourism and Sustainable Development: the Global-Local Nexus." in Sustainable Tourism: A Global Perspective, Hall, M. & Lew, A. (Eds). New York: Longman. 35-48.
Murphy, P. (1985). Tourism: A Community Approach. London: Routledge.
Ryan, C. (2002) "Equity, Management, Power Sharing and Sustainability – Issues of the ‘New Tourism." Tourism Management, 23: 17–26.
Saayman, M. (2009) "A Strategic Management Plan for the Sustainable Development of Geotourism in South Africa." Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the Potchefstroom Campus of the North-West University. Africa.
Sharpley, R. (2014) "Host Perception of Tourism, A Review of the Research." Tourism Management, 42: 37-49.
WTO. (2013) Manila Declaration on World Tourism. Madrid: World Tourism Organization, Annals of Tourism Research.
Brian Archer, Chris Cooper, Lisa Ruhanen, (2005), The positive and negative impacts of tourism, Global Tourism (Third Edition), 2005, Pages 79-102.
Butler Richard; Hall, C. Michael & Jenkins Jhon(1980), Tourism and recreation in rural case study in Santa Marta; Annals of tourism research; Vol 7, (1).
Margaret Deery, Leo Jago, Liz Fredline, (2011), Rethinking social impacts of tourism research: A new research agenda, Tourism Management, vol. 33, PP.64-73.
https://cafebazaar.ir
http://www.maphill.com
https://mashhad.airport.ir
http://saten.ir/