بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در راستای تمرکز زدایی از ساختار مدیریت شهری تهران، از طریق مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات در سطح کلان (منطقه) و مجموعه‌ای در سطح خرد (محله)، سیاست ناحیه محوری شهرداری تهران برای تغییر ساختار متمرکز قبلی و ایجاد فرآیند مدیریتی غیرمتمرکز به دنبال ایجاد پیوند بین محلات و ارائه خدمات فرا محله‌ای به شهروندان مطرح گردید. در ارتباط با موضوع ناحیه محوری، منطقه 15 شهر تهران که تاکنون در این زمینه در این منطقه تحقیقی انجام نشده است، به عنوان نمونه انتخاب شد. در واقع این پژوهش در جهت بررسی ابعاد طرح ناحیه محوری در 4 بعد، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران، انجام گرفت. روش تحقیق در دو سطح کتابخانه‌ای (بررسی کتب، پیشینه مطالعاتی و اسناد مربوط به طرح) و میدانی (پرسش نامه (پیمایش) و مصاحبه با شهرداران نواحی، شورایاران و شهروندان) صورت گرفته است. نتایج شاخص‌های تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار استنباطی پرداخته شده‌اند. متغیر مورد مطالعه در این پژوهش شامل، ارزیابی ابعاد طرح ناحیه محوری می‌باشد. این تحقیق دارای 2 پرسشنامه است، پرسشنامه اول در رابطه با شهروندان و در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران و دومین پرسشنامه در خصوص مدیران شاغل در شهرداری و نواحی منطقه می‌باشد. با توجه به استنباطی بودن پژوهش، برای سنجش متغیرها از 2 فرضیه استفاده شده است؛ که میان دو جامعه آماری، یکسان می‌باشد؛ نتایج آنها از طریق آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the central area design in the regions of Tehran With an emphasis on the 15th region between 2007 and 2017

نویسندگان [English]

  • arash ghorbani koutenaei 1
  • Ali Noori Kermani 2
1 Phd Student of Geography Urban Planning University of Central Tehran, Tehran, Iran
2 PhD in Urban Planning Geography Assistant Professor Central Tehran Azad University, Tehran, Iran..
چکیده [English]

In line with the decentralization of Tehran's urban management structure, through a set of macro-level activities and services at the micro level (neighborhood), the central policy of the municipality of Tehran to change the centralized structure and create a decentralized management process seeking to create The link between neighborhoods and the provision of over-the-counter services to citizens was raised. In relation to the axial area, the 15th district of Tehran, which has not been investigated in this area so far, has been selected as a sample. In fact, this research was conducted to study the dimensions of the central area in four dimensions, social, economic, physical and cultural dimensions in the seven regions of the 15th district of Tehran.
The research method was conducted at two levels of library (review of books, study history and documents related to the design) and field (questionnaire (survey) and interview with mayors of the district, councilors and citizens). The results of the research indices were descriptive-analytic and inferential statistics were used. The variable studied in this study is to evaluate the dimensions of the central area design. This research has 2 questionnaires, the first questionnaire in relation to citizens and in the 7 areas of district 15 of Tehran and the second questionnaire about managers working in the municipality and the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decentralization
  • central region
  • municipality of Tehran
ابیانه، نادی (1385)، نظام نامه جامع آموزش و مشارکت‌های شهروندی، جلد اول، تهران
 ایوانس، باب و همکاران (1390)، اداره شهرهای پایدار، ترجمه غلامرضا کاظمیان و خدر فرج کرده، انتشارات پرهام نقش
برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر
بهرامی، رحمت الله و مرصوصی، نفیسه (1389)، توسعه پایدار شهری، تهران، دانشگاه پیام نور
ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379)، حکومتداری، مدیریت و توسعه، ترجمه عباس منوریان، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
حاجیانی، ابراهیم و سیفایی، مهسا (1391)، شوراها و نسبت آن با مدیریت شهری، همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز
رضویان، محمدتقی (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی
رفیعیان، مجتبی و حسین پور، علی (1390)، " حکمروانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی "، انتشارات طحان (هله)
شیخ الاسلامی، علیرضا و همکاران (1388)، ارزیابی توسعه پایدار شهری کلانشهر شیراز، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره 2، زمستان 1388
صرافی، مظفر (1379)، مفهوم، مبانی و چالش‌های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، تابستان
قالیباف، محمد باقر (1389)، حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران، تهران، انتشارات امیر کبیر
محمدی، کاوه (1387)، مدیریت شهری یکپارچه و اهداف ایران 1400، ماهنامه شهرداری‌ها، سال نهم، شماره 92
معصومی، سلمان (1390)، توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)
مقیمی، سید محمد، اداره امور حکومتهای محلی، تهران، چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین سمت، چاپ پنجم 1390
ملکی، سعید (1382)، شهر پایدار و توسعه پایدار شهری، فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و انقلاب، شماره 102
Litvack , Jennie , and Junaid Ahmad and Richard Bird , 1998 , Rethinking Decentralization in Developing Countries . Washington DC : World Bank.
UN-HABITAT (2002) , The Global Campaign on Urban Governance : Concept Paper , New York : UN,  2002, Available at : WWW. Unhabitat . org / governance