بررسی طرح ناحیه محوری در مناطق شهر تهران با تاکید بر منطقه 15 بین سالهای 1386 تا 1396

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی جغرافیا برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در راستای تمرکز زدایی از ساختار مدیریت شهری تهران، از طریق مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و خدمات در سطح کلان (منطقه) و مجموعه‌ای در سطح خرد (محله)، سیاست ناحیه محوری شهرداری تهران برای تغییر ساختار متمرکز قبلی و ایجاد فرآیند مدیریتی غیرمتمرکز به دنبال ایجاد پیوند بین محلات و ارائه خدمات فرا محله‌ای به شهروندان مطرح گردید. در ارتباط با موضوع ناحیه محوری، منطقه 15 شهر تهران که تاکنون در این زمینه در این منطقه تحقیقی انجام نشده است، به عنوان نمونه انتخاب شد. در واقع این پژوهش در جهت بررسی ابعاد طرح ناحیه محوری در 4 بعد، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران، انجام گرفت. روش تحقیق در دو سطح کتابخانه‌ای (بررسی کتب، پیشینه مطالعاتی و اسناد مربوط به طرح) و میدانی (پرسش نامه (پیمایش) و مصاحبه با شهرداران نواحی، شورایاران و شهروندان) صورت گرفته است. نتایج شاخص‌های تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از آمار استنباطی پرداخته شده‌اند. متغیر مورد مطالعه در این پژوهش شامل، ارزیابی ابعاد طرح ناحیه محوری می‌باشد. این تحقیق دارای 2 پرسشنامه است، پرسشنامه اول در رابطه با شهروندان و در نواحی 7 گانه منطقه 15 شهر تهران و دومین پرسشنامه در خصوص مدیران شاغل در شهرداری و نواحی منطقه می‌باشد. با توجه به استنباطی بودن پژوهش، برای سنجش متغیرها از 2 فرضیه استفاده شده است؛ که میان دو جامعه آماری، یکسان می‌باشد؛ نتایج آنها از طریق آزمون تی تک نمونه‌ای و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه انجام شد؛

کلیدواژه‌ها


ابیانه، نادی (1385)، نظام نامه جامع آموزش و مشارکت‌های شهروندی، جلد اول، تهران

 ایوانس، باب و همکاران (1390)، اداره شهرهای پایدار، ترجمه غلامرضا کاظمیان و خدر فرج کرده، انتشارات پرهام نقش

برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1390)، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر

بهرامی، رحمت الله و مرصوصی، نفیسه (1389)، توسعه پایدار شهری، تهران، دانشگاه پیام نور

ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379)، حکومتداری، مدیریت و توسعه، ترجمه عباس منوریان، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

حاجیانی، ابراهیم و سیفایی، مهسا (1391)، شوراها و نسبت آن با مدیریت شهری، همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

رضویان، محمدتقی (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی

رفیعیان، مجتبی و حسین پور، علی (1390)، " حکمروانی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی "، انتشارات طحان (هله)

شیخ الاسلامی، علیرضا و همکاران (1388)، ارزیابی توسعه پایدار شهری کلانشهر شیراز، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، شماره 2، زمستان 1388

صرافی، مظفر (1379)، مفهوم، مبانی و چالش‌های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره دوم، تابستان

قالیباف، محمد باقر (1389)، حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران، تهران، انتشارات امیر کبیر

محمدی، کاوه (1387)، مدیریت شهری یکپارچه و اهداف ایران 1400، ماهنامه شهرداری‌ها، سال نهم، شماره 92

معصومی، سلمان (1390)، توسعه محله‌ای در راستای پایداری کلانشهر تهران، انتشارات جامعه و فرهنگ (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)

مقیمی، سید محمد، اداره امور حکومتهای محلی، تهران، چاپ سوم، سازمان مطالعه و تدوین سمت، چاپ پنجم 1390

ملکی، سعید (1382)، شهر پایدار و توسعه پایدار شهری، فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و انقلاب، شماره 102

Litvack , Jennie , and Junaid Ahmad and Richard Bird , 1998 , Rethinking Decentralization in Developing Countries . Washington DC : World Bank.

UN-HABITAT (2002) , The Global Campaign on Urban Governance : Concept Paper , New York : UN,  2002, Available at : WWW. Unhabitat . org / governance