چالشهای نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران، با تاکید بر تمرکززدایی و توسعه پایدار شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران،ایران

2 استادیار،گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

چکیده

رشـد و گسـترش شـهرهای کشـور به خصـوص شهرهای بزرگ با بروز چالشهای زیست محیطی در شهرها و افت زیست پذیری و کیفیت زندگی، نیل به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات اساسی مواجه می سازد. آنچه امروزه شهرداریهای کشور را با چالش اساسی روبرو کرده، تفرق وظایف و اختیارات حوزه شهری در سازمانهای مختلف است که گاه باعث تعارضاتی در مدیریت منسجم شهر می گردد. این نظام دارای تنگناهای عمده قانونی، ساختاری و ارتباطات بین سازمانی است که نیازمند بازخوانی منابع حقوقی مرتبط می باشد. پژوهش حاضر تلاش دارد به تبیین روابط حقوقی دولت و شهرداریها در منابع حقوقی مرتبط بپردازد.روش تحقیق توصیفی–تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی می باشد.باعنایت به بررسی های بعمل آمده به نظر میرسد سیستم "مدیریت یکپارچه شهری" با تکیه بر تمرکززدایی و مدیریت مشارکتی باعث یکپارچه شدن مدیریت شهری خواهد شد و تغییر نظام مدیریت شهری تمرکزگرا به سوی غیرمتمرکز و یکپارچه،و اصلاح ساختار اداری–اجرایی امری گریزناپذیر است.این اصلاحات باید بر مدار قانون گرایی، ،قانون محوری و التزام به ایجاد پشتوانه های قانونی باشد. به علاوه شایسته است در این راستا پس از بررسی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور، ابتدا تناقضات و خلاهای قانونی موجود شناسایی و مرتفع گردد و سپس با درنظر گرفتن ظرفیت اجرایی شهرداریها و با شناسایی شرکای استراتژیک، تصدی های جدید با تنظیم برنامه زمان بندی انتقال یابند.استفاده از تجربیات جهانی، تعامل با مراکز تحقیقاتی و جلب همکاری گسترده سازمانهای مردم نهاد باعث موفقیت هرچه بیشتر این الگو خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges for the Integrated Urban Management System in Iran, with emphasis on decentralization and sustainable urban development

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ramezani 1
  • Amir Yavari 2
  • maryam Ahmadi 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 M.Sc. Student, Department of Environmental Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The growth and expansion of the cities of the country, especially the big cities, with the emergence of environmental challenges in the cities, and the loss of vitality and quality of life, will face the challenges of achieving sustainable development goals. What today challenges the municipalities of the country is a disparity in the duties and powers of the city district in different organizations, which sometimes create conflicts in the integrated management of the city. This system has major legal, structural and organizational constraints that require retrieval of related legal resources. The present research seeks to explain the legal relationships between government and municipalities in related legal sources. The research is descriptive-analytical and data collection methodology, library and documentary. According to the studies, the "integrated urban management" system Relying on decentralization and participatory management will integrate urban management, shifting centralized urban management to decentralized and integrated, and reforming the administrative-executive structure is inevitable. These reforms should focus on the orbit of the rule of law, the rule of law, and the obligation to create Legal backing. In addition, after considering the political, cultural and economic structure of the country, it is appropriate to first identify and eliminate the existing legal inconsistencies and loopholes, and then, considering the municipal capacity and identifying the strategic partners, new enterprises will be set up by setting the timetable The use of global experiences, interaction with research centers and the widespread collaboration of NGOs will make this template more successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Urban Management
  • Decentralization
  • Municipalities
  • sustainable city
  • urban rules