تبیین الگوهای مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب؛ از منظر تعامل اصالت و نوآوری با تاکید بر جغرافیای ایران

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معماری و شهرسازی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌الملل، واحد جلفا، گروه هنر و معماری، جلفا، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه معماری، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تبیین الگوهای مطرح در معماری معاصر ایران بعد از انقلاب از منظر تعامل اصالت و نوآوری می‌باشد. همانگونه که مکاشفه معماری هر کشوری در یک سلسله تاریخی موجب ارتقاء و پیشرفت سطح معماری کشور می‌شود، از طرف دیگر می‌تواند موجب ارتقاء از جنبه‌های پنهان معماری در زمینه اصالت و نوآوری و تعامل تاریخی با معماری بومی و گذشته خود باشد. با پیروی از این موضوع که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شروع و حرکت معماری از نظر تغییر رویه قبلی به نگرشی نوین استارت می‌خورد، لذا ارزیابی میزان نوآوری و تعامل با معماری گذشته خود از جنبه‌های پیروی از مضامین اصالت، ضمن تغییر رویه قبلی به روند معماری معاصر بعد انقلاب از موازین اساسی و اهداف اصلی جهت‌گیری مقاله می‌باشد. همچنین طرح سوال تحقیق بدین صورت است که؛ چه عواملی نشان‌دهنده‌ی معماری با زمینه هویت و اصالت به عنوان یک شاخصه در آثار معماران بعد از انقلاب می‌باشند؟ روش تحقیق در این پژوهش به صورت فرا تحلیلی و قیاسی- استدلالی می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی است با رشد هویت طلبی گذشته در معماری معاصر بحث تعامل و اصالت در قالب انسان و ابعاد فرهنگی او در معماری بعد از انقلاب بیشتر ظهور و نمود می کند و غرب گرایی به عنوان یک فرهنگ بیگانه سرکوب شده است و اکثر آثار مطرح دارای یک ذهنیت فرهنگی بومی و برجستگی هویتی -ملی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Patterns in Contemporary Iranian Architecture After the Revolution; From the Perspective of the Interaction of Originality and Innovation With emphasis on the geography of Iran

نویسندگان [English]

  • ghorban mahmoudi 1
  • MAHDI niknam 2
  • hassan ebrahimi asl 3
1 Faculty Member of Architecture and Urbanism Department, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Maragheh, Iran
2 Ph.D. candidate of Architecture, Islamic Azad University, Jolfa International Branch, Art and Architecture Department, Jolfa, Iran.
3 Faculty Member of Architecture Department, Islamic Azad University, Jolfa International Branch, Jolfa, Iran.
چکیده [English]

The current study aims to explain the patterns in the contemporary architecture of Iran after the revolution in terms of the interaction of originality and innovation. As the architectural revelation of every country in a historical series leads to the improvement and advancement in the level of a country’s architecture, it can also cause an improvement in the latent aspects of architecture in terms of originality and innovation and historical interaction with its vernacular and past architecture. Following the fact that after the victory of the Islamic Revolution, the beginning and movement of architecture in terms of changing the previous approach to a new attitude, therefore, evaluation of the level of innovation and interaction with its past architecture in terms of following the themes of originality, while changing the previous approach to the contemporary architecture after the revolution is one of the main criteria and goals of the paper. The research method is meta-analysis and deductive-reasoning. Research results show with the growth of past identity seeking in contemporary architecture, the topic of interaction and originality in the form of man and his cultural dimensions in post-revolution architecture becomes more manifested and visible and Westernism as a foreign culture has been suppressed and most of the remarkable works have an indigenous cultural mentality and identity prominence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture after revolution
  • Originality
  • Innovation
  • architectural quality
  • Contemporary Architecture