دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، پاییز 1400 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. بررسی عوامل مؤثر بر هویت محله ‏ای در شهر تهران

صفحه 1-16

صمد محمدی زاده سماکوش؛ حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهناز رونقی نوتاش


6. تأثیر الگوهای همدیدی جو برشدت جزیره گرمایی شهررشت وتغییرات عناصر اقلیمی

صفحه 85-97

محمدعلی خداجو؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ امیر گندمکار


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

9. تدوین مدل نظری شهر دوستدار سالمند با استفاده از الگوی فراترکیب

صفحه 129-144

مینا هرندی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید صابری؛ امیرحسین شبانی


12. بررسی میزان انطباق جهت معماری ساختمان های قدیم و جدید شهر سقز از منظر اقلیمی

صفحه 183-209

سارا کریم زاده؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مجید ولی شریعت پناهی


13. نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی شهرستان کمیجان

صفحه 211-224

سید ابوالفضل موسوی؛ مریم یارمحمدی توسکی؛ ژیلا مشهدی میغانی


18. ارزیابی جایگاه اقتصادی پسماندهای جامد شهری (مورد مطالعه شهر آمل)

صفحه 299-318

محمد محمدی؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری اردجانی


20. تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان

صفحه 341-353

اسفندیار ضیائی حلیمه جانی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ محسن رنجبر؛ محمد اخباری


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

22. روند الحاق روستاهای شمال کلانشهر تهران با تاکید بر روستاهای مناطق درکه و دربند

صفحه 373-396

کبری زه بری برازجانی؛ حمیدرضا محمدی؛ بیژن رحمانی؛ محمدتقی رضویان


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

23. رابطه بین هم‌کنشی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در بین شهروندان شهر اصفهان

صفحه 397-416

سید علی هاشمیان فر؛ منصور حقیقتیان؛ اکرم قرشی


مقاله های علمی - پژوهشی بنیادی

24. بررسی نمودهای تعامل جغرافیای انسانی- طبیعی در معماری به مثابه درونزایی: مطالعه موردی خانه روستایی اورامان

صفحه 417-432

نورالدین پیرخضری؛ ,ویدا تقوایی؛ بهروز جانی پور


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

25. بررسی نقش متغیرهای جغرافیایی در مدیریت فرهنگ فروش (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز استان ایلام)

صفحه 433-447

محمدرضا درویشی؛ علی حمیدی زاده؛ رسول ثانوی فرد


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

34. شناسایی وسطح بندی عوامل اثرگذار برندشهری ازدیدگاه گردشگران منطقه آزاد اروند با رویکردISM

صفحه 581-591

سهیلا زرین جوی الوار؛ شاهین راز؛ قاسم هادیزاده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

35. بررسی نقش اقتصاد ایران بر الگو مسکن معاصر شهر تهران

صفحه 593-604

سمیه خواجه نژاد؛ حمید ماجدی؛ تیمور رحمانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

37. تحلیل رویکرد سرمایه اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 621-636

علی ریکی؛ مریم کریمیان بستانی؛ غلامرضا میری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

38. طراحی مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزی ایران با تاکید بر ظرفیت سازی

صفحه 648-660

منصور طیوری؛ سید جمال فرج الله حسینی؛ محمد صادق صبوری


42. تبیین تاثیر سیاست های عمرانی بر امنیت پایدار نواحی روستایی شهرستان رودبار

صفحه 722-738

رضا کوچکی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی