بررسی تأثیر کیفیت نمای طبقات همکف تجاری بر توسعه الگوی مناسب فضای شهری(نمونه موردی: خیابان رودکی شیراز)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دکتری تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 دکتری تخصصی معماری، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

نمای طبقات همکف تجاری در خیابان های عبوری، نقش مهمی را در کیفیت فضاهای شهری ایفا می کند. بسیاری از نظریه پردازان شهری خیابان های تجاری عبوری را به عنوان یکی از اجزای اصلی سیمای شهری می دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع پذیری در فضای شهری و همچنین ارتقای حس شهروندی می شوند. بنابراین به منظور افزایش حس تعلق به فضاهای شهری و برای برآورده ساختن نیازهای شهروندان، باید به کیفیت نماهای طبقات همکف تجاری توجه کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد. مهمترین قسمت ساختمان که در معرض دید عموم شهروندان هنگام عبور از فضای شهری می باشد، طبقه ی همکف ساختمان است. طراحی این قسمت از ساختمان در کیفیت فضای شهری بسیار تأثیرگذار است. هدف از این مطالعه، شناسایی و ارزیابی مؤلفه های کیفیت نمای طبقات همکف تجاری و تأثیر آن بر حس تعلق به فضای شهری است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. در این پژوهش برای تدوین چهارچوب نظری ابتدا جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه اسنادی استفاده شده است. در بخش اصلی این پژوهش یعنی مطالعه موردی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شاغلین، ساکنین و عابرین در محل بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 385 نفر به دست آمده است و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری ساده تصادفی بین افراد توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis Influence of Ground Floors' Facade Quality in Commercial Building on Developing an Appropriate Urban Space Pattern (Case Study: Rodaki Street, Shiraz)

نویسندگان [English]

  • elham setayeshgar 1
  • Hamed Moztarzadeh 2
  • Tahere Nasr 3
  • malihe taghipour 4
1 Architecture and Urban Studies Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Architecture and Urban Studies Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Architecture and Urban Studies Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Architecture and Urban Studies Research Center, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

spaces and to meet the needs of citizens, the quality of views of commercial ground floors should be considered and examined. The most important part of the building that is visible to the public when passing through urban space is the ground floor of the building. The design of this part of the building is very influential on the quality of urban space. The purpose of this study was to identify and evaluate the quality components of the commercial ground floor facade and its impact on the sense of belonging to urban space. The present study was conducted using a combination survey method. In this study, firstly, information gathering through documentary study was used to formulate the theoretical framework. In the main part of the study, a case study, a researcher-made questionnaire was used to collect data. The statistical population of this study was employees, residents and passers-by. The sample size was 385 people based on Cochran formula and questionnaires were distributed among them by simple random sampling. Spss software was used for data analysis and the results were analyzed in two levels of descriptive and inferential statistics. The results show that on the one hand, the sense of belonging to citizens is the result of the influence of urban views on the quality of urban space, and the quality of views of commercial ground floors, is the basis for the quality of urban spaces and on the other hand, enhances the sense of belonging to the urban space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facade quality
  • Ground floors
  • Commercial facade
  • Sense of Attachment
  • Urban space pattern
1-بحرینی، حسین، 1393، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، تهران
2-بحرینی، حسین، 1393، تحلیل فضای شهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران
3-تیبالدز، فرنسیس، 1393، شهرهای انسان محور(بهبود محیط عمومی در شهرهای بزرگ و کوچک)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران
4-پاکزاد، جهانشاه، 1394، مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، چاپ هفتم، تهران
5-فلاحت، محمد صادق، 1385، مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن، نشریه ی هنر های زیبا، شماره 26
6-گل، یان، 1394، بررسی زندگی فضای عمومی، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، چاپ اول، تهران
7-گل، یان، 1389، فضای عمومی و زندگی جمعی، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران
9-گل، یان، 1394، شهر انسانی، دانشکده شهید بهشتی، چاپ دوم، تهران
10-نوباآشی هارا، یوشی،1391، زیبا سازی منظر شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، چاپ اول، تهران
11-نورنبرگ شولتز، کریستین، 1388، روح مکان به سوی پدیدار شناسی معماری، انتشارات رخداد نو، چاپ اول، تهران
12-نوربرگ شولتز، کریستیان ،1391، معماری حضور، زبان و مکان، انتشارات نیلوفر، چاپ اول، تهران
13 -Anant, S. (1969). A Cross Cultural Study of Belongingness, Anxiety and Self-sufficiency. ActaPsychologica, 31, 385-393.
-14Altman, I. & Setha Low (ed.) (1992), "Place Attachment", Plenum Press, New York. Carmona, 2006
-15Colantonio, A. & Dixon, T. (2009) Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe: Final Report.
Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), Oxford Brookes University, Oxford.
-16Hung Ng, S. et al (2005), People living in ageing buildings: Their quality of life and sense of belonging, Journal
of Environmental Psychology. No. 25 (2005) 347–360
-17Lipovcan, k Larsen, P. Zganec. (2004), Quality of life, life satisfaction and happiness in shift- and nonshiftworkers, Rev sauda publica, Vol 38. Pp 3-10.
-18Relph, E. (1976), Place and Placelessness, Pion, London.
-19Scannell, L. & Gifford, R. (2010), Defining Place Attachment- A Tripartite Organizing Framework, Journal  f Environment and Psychology, Vol. 30, 1-10.
-20Speigel, E .(1984) .Identification in einer verregelten welt .Berlin.
21-Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.