دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، فروردین 1401 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

رویکرد سازه انگارانه به فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در جغرافیای سیاسی اوراسیا تاثیر آن بر منافع ملی ایران

صفحه 32-53

10.22034/jgeoq.2022.141878

علی رضا رستم آقایی؛ عبد العلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

سنجش محرمیت بر اساس روش نحو فضا در خانه های تاریخی بندر کنگ

صفحه 129-141

10.22034/jgeoq.2022.146564

زهراء عراقی زاده؛ هادی قدوسی فر؛ نیلوفر نیک قدم


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

بررسی رقابت‌های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان

صفحه 168-200

10.22034/jgeoq.2022.269030.2902

سیدامیر مدینه بناب؛ پیروز مجتهدزاده؛ حیدر لطفی؛ اسمعیل پور روشن


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

طراحی مدل مدیریت منطقه ای منابع انسانی پایدار در صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 364-387

10.22034/jgeoq.2022.328843.3560

علیرضا صحرانورد؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدیزاده اشرفی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار بافت‌های شهری؛ مطالعه موردی شهر خرم دره

صفحه 495-516

10.22034/jgeoq.2022.137673

علی سهندی؛ مجید شمس؛ علیرضا سلیمانی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

واقعیات ژئوپولیتیک و الگوی مدیریت بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 517-535

10.22034/jgeoq.2022.307514.3339

سید عبدالمجید زواری؛ سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ محمدرضا دهشیری؛ حسن خداوردی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

کارنامه اقتصادی ترامپ در سیاست منطقه ‌ای از منظر واقع‌گرایی

صفحه 536-554

10.22034/jgeoq.2022.310225.3359

حمید رضا کیاست؛ بهرام یوسفی؛ حامد عامری گلستان؛ حامد محقق


بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت شهری (موردی : شهرداری تهران)

صفحه 555-573

10.22034/jgeoq.2022.315686.3417

قاسم نجاری؛ محمد علی خسروی؛ جهانبخش ایزدی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی


واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت ملی ایران

صفحه 597-609

10.22034/jgeoq.2022.316689.3435

کیوان جوکار؛ احمد بخشایش اردستانی؛ فردین باقری؛ عبدالحسین الله کرم


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال87-97)

صفحه 713-732

10.22034/jgeoq.2022.318871.3462

عابدین ابولی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

الگوهای معماری پایدار مسکن بومی اقلیم گرم و خشک و سرد با معیار تناسبات کالبدی (نمونه موردی: میان اقلیم BW و Ds)

صفحه 757-773

10.22034/jgeoq.2022.321289.3499

لیلا زرین؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ منصوره طاهباز