تأثیر ایجاد پیاده راه ها بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان ارائه یک مدل کاربردی در برنامه‌ریزی شهری.(نمونه موردی محلات درکه، ستارخان و همیلا درتهران)

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریری، واحد تهران مرکزی، شهری دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ایجاد پیاده­راه در محله­های درکه، ستارخان و همیلا و تأثیر آن بر امنیت ذهنی و حرکتی شهروندان بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل اصلاعات از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. در این پژوهش جامعه آماری همه عابران استفاده کننده از پیاده راه­های مورد مطالعه را شامل می‌شود. با توجه به جامعه آماری که در اینجا جمعیت شناور کاربران پیاده راه مدنظر است، حجم نمونه 400 پرسشنامه محاسبه شد و در جهت بررسی کامل سؤالات پرسشنامه در شرایط مختلف شبانه روز، 200 پرسشنامه در روز و 200 پرسشنامه در شب به روش مصاحبه­ای تکمیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بعد عملکردی در امنیت با توجه به معیارها در مؤلفه‌های خدماتی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی چگونه با عملکرد معیارها و بعد ادراکی امنیت در جهت مثبت همبستگی داشته و همچنین با بررسی دقیق و آزمون و خطا با علم بر شاخص­های امنیت پیاده راه احساس امنیت را فارغ از وابستگی به جنسیت یافته و معیارهای سنی و تفاوت سلامت جسمی کاربران پیاده راه را در نحوه خدمت رسانی آن به کاربران تاثیرگذارتر یافتیم. نادیده گرفتن مسیری برای حرکت ویلچر معلولین و عدم تفکیک مناسب سواره و پیاده حضور باربرها و عدم ساماندهی آنها، عدم پیش بینی محل مناسب برای فعالیت موقت همچون دست فروش‌ها، نور و روشنایی نامناسب فضا بخصوص در شب، فعالیت اندک نیروی انتظامی در شب و عدم وجود دوربین­های نظارتی در محل از جمله معایب و مشکلات کاهش امنیت می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


اکبری، رضا؛ پاک بنیان، سمانه (1391)، تأثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان (نمونه موردی: محله نارمک و شهرک اکباتان شهر تهران)، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 17، شماره 2.

رنجبر، احسان؛ رئیس اسماعیلی، فاطمه (1389)، سنجش کیفیت پیاده راه­های شهری در ایران، فصلنامه هنرهای زیبا، شماره 42.

صالحی امیری، سید رضا؛ خدایی، زهرا؛ پورخیری، علی (1390)، شاخص‌های تحلیل امنیت در فضای شهری، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.

قربانی، فریبا؛ راد جهانبانی، نفیسه؛ رشیدپور، نازیلا (1389)، بررسی و سنجش حس امنیت در مناطق مختلف شهری (نمونه موردی: مناطق 2 و 11 تهران)، آرمان شهر، شماره 4.

کلانتری، محسن؛ حیدریان، مسعود؛ محمودی، عاطفه (1390)، ایمن‌سازی فضای کالبدی شهرها در برابر بزهکاری با استفاده از راهبردهای پیشگیری جرم با طراحی محیطی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 3.

گلی، علی (1390)، بررسی نقش مولفه­های منظر شهری در ارتقای سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونه مورد مطالعه: محله اوین تهران)، جامعه شناسی تاریخی، دوره سوم، شماره 2.

لطفی، صدیقه؛ بردی آنامرادنژاد، رحیم؛ واحدی، حیدر (1394)، ارزیابی مؤلفه­های کالبدی فضاهای عمومی و تأثیر آن در احساس امنیت اجتماعی شهروندان بابلسر، مجله پژوهش­های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره 9.

مرتضوی، صبوحا (1390)، بازسناسی پیاده راه به عنوان بستری برای گذران اوقات فراغت در شهر، ماهنامه شهر و منظر، سال دوم، شماره 12.

مؤیدی، محمد؛ علی نژاد، منوچهر؛ نوایی، حسین (1392)، بررسی نقش مؤلفه­های منظر شهری در ارتقاء سطح احساس امنیت در فضاهای عمومی شهری (نمونه مورد مطالعه: محله اوین تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، دوره 4، شماره 35.

یزدانی، محمدحسن؛ پاشازاده، اصغر (1395)، بررسی وضعیت امنیت اجتماعی در احداث پیاده راه در شهر اردبیل، مجله جغرافیا و توسعه، دوره 14، شماره 44.

And Spatial Analysis, Journal of Geographical Systems, 2.

Becho, R., (2016). Creating sidewalk for crime prevention, the case of AMCE area. Addis, A Thesis submitted of the Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction and City Development in Partial Fulfillment of Master of Science in Urban Design and Development.

Cozens, p., (2008). Crime prevention through environmental design in Western Australia: Planning for sustainable urban futures, International Journal of Sustainable.

Gehl, J. (2010), Cities for People, Island Press, Washington Goodchild, (2000), ‑e Current Status of GIS

Latimer, T., (2004). Safer Places, Great Britain.

Schneider, R. H., Kitchen, T., (2013). Putting Crime Prevention Through Environmental Design into Practice via Planning Systems: A Comparison of Experience in the US and UK, Built Environment, Volume 39, Number 1, March 2013, pp. 9-30(22), Publisher: Alexandrine Press.