تبیین اثرات گردشگری در توسعه کسب و کارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

نوع مقاله : مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی P.HD جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، (برنامه ریزی فضایی و کارآفرینی)، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار‌‌، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد‌‌، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار‌‌، مدیریت سیستم ها، گروه آموزشی کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از نوع پیمایشی و از نوع تحقیقات توصیفی و نحوه ی جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش بر اساس استاندارد کارشناسی برابر 40 کارشناس و سطح تحلیل روستا برابر 40 روستا در 9 دهستان می باشد. همه پرسشنامه ها با میزان بالای 0.7 از پایایی بالایی برخوردار هستند. در این تحقیق متغییرها به دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته با 4 معیار تقسیم می شوند، در این تحقیق از روش آزمون دوجمله ای و آزمون تی تک نمونه ای ، آزمون همبستگی برای سنجش همبستگی بین متغیرها، برای سنجش تاثیرات عوامل گردشگری بر کسب و کارها نیز از تحلیل رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره و آزمون کای اسکوئر، آزمون اسپیرمن استفاده شده است
بر اساس نتایج پژوهش، معیارهای گردشگری با میانگین 4.71 داری بیشترین تاثیر و سایر ابعاد غیر گردشگری، دارای تاثیرات نسبی و متوسط رو به بالا هستند. در واقع بر اساس تقسیم بندی که در ابتدای پژوهش انجام شد، معیارهای گردشگری تاثیرات بسیار مهمتری نسبت به عوامل غیرگردشگری دارد. در نتیجه گیری نهایی باید اشاره کرد که ظاهرا تاثیرات عوامل مخنلف بر کسب و کارها در سطح خیلی بالایی نبوده و در سطح متوسط رو به بالا قرار دارد. در این میان تنها عوامل گردشگری دارای تاثیرات بالای می باشد که این مسئله به ارتباط تنگاتنگ عوامل گردشگری با کسب و کارهای روستایی دارد. در واقع مجموعه عناصر گردشگری ارتباط معنایی بیشتری با کسب و کارها دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of tourism impacts in Developing rural businesses(Case study: Hamedan County

نویسندگان [English]

  • ebrahim fathinia 1
  • alireza darbanastane 2
  • Seyed Hassan Matiei Langroudi 3
  • Jahangir Yadollahi Farsi 4
1 University of Tehran, Faculty of Geography, Department of Human Geography,Department of Geography and Rural Planning
2 Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, Geography and Rural Planning, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Systems Management, Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is applied according to its purpose and based on its nature and method, it is of survey type and descriptive and non-experimental research and the method of collecting field and library information. The statistical population of the research based on the bachelor's standard is equal to 40 experts and the level of village analysis is equal to 40 villages in 9 villages. all questionnaires with a high rate of 0.7 have high reliability. In this study, variables fall into two categories of Independent and dependent variables are divided into 4 criteria. In this research, two-sample test and one-sample t-test, correlation test to measure the correlation between variables, to measure the effects of tourism factors on businesses from univariate and multivariate linear regression analysis. And Chi-square test, Spearman test was used.
According to the research results, tourism criteria with an average of 4.71 and Other non-tourism dimensions have relative and moderate upward effects. In fact, according to the classification that was done at the beginning of the study, tourism criteria have much more important effects than non-tourism factors. In conclusion, it should be noted that apparently the effects of different factors on businesses are not very high and are at a medium to high level. Among these, only tourism factors have high impacts, which is closely related to tourism factors and rural businesses. In fact, the set of tourism elements has a more semantic connection with businesse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Businesses
  • Tourism
  • Rural tourism
  • Types of Rural Businesses
  • Hamedan County
حسام، مهدی و همکاران(1395)، سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل(پژوهش‌‌های‌ جغرافیای انسانی، دوره 48، شماره 4، ص. 603-616.
خاکساری، علی و معصومه دهقانی(1393)­، ظرفیت گردشگری ماجراجویانه در کویرهای ایران با استفاده از تکنیکS.W.O.T، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره 9، شماره 27، صفحه 1-22.
خاتون­آبادی، احمد و مهدی راست­قلم(1390)­، سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT؛ مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال بختیاری. اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 3، صص 338-330.
چابکی، رقیه و شریفی و همکاران(1394)­، مطالعه بهبود وضعیت کسب و کار با توسعه گردشگری در شهرستان بندر انزلی و تأثیر آن در نظم و امنیت، فصلنامه دانش انتظامی گیلان، سال چهارم، شماره 14.
رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و همکاران(1389)، فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران، پژوهش‌های روستایی، شماره ٤، صص 41-1.
فریدونی، داود(1390)­، بررسی ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی ساختگاه شهر همدان، هفتمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ایران، شاهرود، https://civilica.com/doc/224597.
قصابی، حسن و علی پناهی(1399)­، تحلیلی بر تأثیرات مناطق آزاد تجاری بر توسعه‌ی فعالیت‌های گردشگری و اقتصاد منطقه‌ای­(مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس)، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای(موسسه آموزش عالی قشم)، دوره 10، شماره 3-2 شماره پیاپی 39، صفحه 846-833.
کرمی، زین‌العابدین و حیدر لطفی و علی ناصری منش(1397)، برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در ایران با تأکید بر توسعه جزایر خلیج‌فارس؛ جزیره قشم، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای(موسسه آموزش عالی قشم)، دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، صفحه 393-369.
محمدی، مصطفی و سیدمحمد میرتقیان رودسری(1395)، کارآفرینی راهبردی مقصدهای گردشگری روستایی (مطالعه موردی: دهستان جنت­رودبار رامسر). جغرافیا، سال 14، شماره 49، صص 276-249.
معینیان، علیرضا و حیدر لطفی(1399)، مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای(موسسه آموزش عالی قشم)، دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 2، صفحه 964-941.
لاله، نسترن و امین مصطفی طالشی(1392)­، بررسی تأثیر گردشگری در توسعه کسب‌وکارهای کارآفرینانه در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستای جواهرده– رامسر)، همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب‌وکارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش‌بنیان، رامسر - دانشگاه پیام نور استان مازندران.
Anderson, A. Ossiechuk, E. and Illingworth, L. (2010) Rural small businesses in turbulent times; impacts of the economic downturn. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 11(1): 45–56.
Balan, Mariana & Burghelea, Cristina, (2015),Rural tourism and its implication in the development of the Fundata Village, Procedia - Social and Behavioral Sciences 188 (2015), pp 276 – 281.
Bosworth, Gary, (2009), Education, mobility and rural business development, Enterprise Research and Development Unit, University of Lincoln, pp1-30.
Bosworth, Gary, (2011), Characterising rural businesses – Tales from the paperman, 9th Rural Entrepreneurship Conference, Nottingham Trent University, June 2011, pp1-13.
Finke, H B. (2014) The phenomenon of Denmark’s Garden: Emerging landscape businesses. Conference Proceedings. Porto: ECLAS.
Hashemi, Niloofar and Ghaffary, Gholamreza, (2017), A Proposed Sustainable Rural Development Index (SRDI): Lessons from Hajij Village, Iran Tourism Management 59 (2017), pp, 130-138, http://dx.doi.org/10.1016./j.tourman. 2016.07.021.
Kharel, Shekhar,DEVELOPING RURAL TOURISM BUSINESS IN NEPAL Case study of Mustang district, Nepal, Thesis CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business Management May 2017, pp1-40.
Millan-Vazquez de al Torre, Maria Genoveva, Arjona-Funtes, juan Manuel And Amador –Hidalgo, Luis, (2017), Olive oil tourism: Promoting rural development in AnDalisia (spain), Tourism Management Perspectives 21 (2017), pp, 100-108, http://dx.doi.org/10.1016./j.tmp.2016.12.003.
Marques, J. and N. Santos (2016). "Developing business tourism beyond major urban centres: the perspectives of local stakeholders." Tourism and Hospitality Management 22(1): 1-15.
Pamučar, D. G. Ćirović and D. Sekulović (2015). "Development of an integrated transport system in distribution centres: A FA'WOT analysis." Technical Gazette 22(3): 649-658.
Petrosillo, I. Zurlini, G. Grato, E. and Zaccarelli, N. (2006), Indicating fragility of cioecological tourism-based systems, Ecological Indicators Vol. 6, pp. 104–113.
Paresishvili, Otar et al, (2017), Rural tourism as a promising trend of small business in Georgia: Topicality, capabilities, peculiarities, Annals of Agrarian Science 15 (2017) pp344- 348.
Petrovic, Marko D et al, (2018), Tourism as an Approach to Sustainable Rural Development in Post- ocialist Countries: A Comparative Study of Serbia and Slovenia, Sustainability 2018, 10(1), 54.
Steiner, A. and Cleary, J. (2014) What are the features of resilient businesses? Exploring the perception of rural entrepreneurs. Journal of Rural and Community Development, 9:3. pp. 1-20. ISSN 1712-8277.
Tian, M. Q.w. Min, W.j. Jiao, Z. Yuan, A. M. Fuller, L. Yang, Y.x. Zhang, J. Zhou and B.Cheng (2016). "Agricultural Heritage Systems Tourism: definition, characteristics and development framework." Journal of Mountain Science 13(3): 440-454.
UN, World Urbanization Prospects, The (2014), Revision, highlights.
UNTIED NATIONS IN IRAN, (2015). http://un.org.ir/index.php/un-offices-in-iran 2015.
UNWTO, (2017), 2017 is the International Year of Sustsinable Tourism for Development, Availble at: http://media, unwto.org/press-release/207-01-03/2017-international-year-sustainable-tourism development (4 February 2017).
www.amar.org.ir. مرکز آمار ایران، 1375، 1385، 1390، 1395.
http://hamedan-hm.ir, فرمانداری همدان،
http://www.ostan-hm.ir,.استانداری همدان.
www.ichto.ir, 2014-2015.
Zhao, Weibing, Ritchie, J.R. Brent and Echtner, Charlotte M, (2011), Social Capital and Tourism Entrepreneurship, Annals of Tourism Research, Volume 38, Issue 4, October 2011, pp 1570-1593, http://dx.doi.org/10.1016./j.annals. 2011.02.006