بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

نوع مقاله: مقاله علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکترای جغرافیای برنامه ریزی روستایی،گروه جغرافیا،واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهرری،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهر ری ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

3 استاد گروه جغرافیای،واحد یادگار امام خمینی (ره)،شهر ری ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی وتکمیل پرسشنامه به بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا پرداخته ومهمترین هدف اصلی تحقیق بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی در این شهرستان می باشدجامعه آماری کل شهرستان صومعه سرا بوده وحجم نمونه براساس جدول مورگان و به روش تصادفی سهمیه ای انتخاب گردیده است. نتایج تحقیق بیانگراینست که مدیران محلی می توانندتاثیر زیادی درتوسعه روستاهای شهرستان داشته وهمه روستاییان تشکیل مدیریت محلی یاوجود دهیاری وشوراها را در توسعه روستا  ضروری وزمینه های ضرورت تشکیل این مدیریت محلی در روستا رااز نظراقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وهمه مواردبیان نموده‎اند. اکثرپاسخ دهندگان معتقدند که مدیران محلی درکارخودموفق بوده وازعملکردمدیران محلی احساس راضایت می کنند.وچگونگی عملکرد مدیران روستا رادرزمینه اجتماعی وفرهنگی عالی بیان داشته ونقش مدیران محلی رادرتوسعه روستاهای شهرستان صومعه سرابسیارزیاددانسته اند.همچنین میزان موفقیت و عملکرد مدیران در زمینه رونق و تجارت وکسب وکار درمناطق روستایی، بازگشت مردم به روستا و جلوگیری ازمهاجرت ،گسترش فعالیت های خدماتی وسایر موارد در روستا زیاد دانسته ودرمجموع مشارکتشان را درتوسعه روستا بسیار موثرمی دانند.درواقع بیشترین زمینه های ایفای نقش مدیران اقتصادی، اجتماعی وبعد فرهنگی وفضایی کالبدی می باشد .اکثرپاسخ دهندگان معتقدندکه مدیران برای مشارکت مردم درامورمختلف مردم راتشویق نموده و معتقدند که مدیران محلی توانسته اندمشکلات موجود درشهرستان صومعه سرا را برطرف نموده ومیزان توانایی مدیران محلی درحل مشکلات موجود در این شهرستان را بسیار زیاد می دانند. 

کلیدواژه‌ها


افراخته، حسن، محمودپور، ریبوار، اسدی،میترا،(1390)، ارزیابی عملکرددهیاریها در زمینه اجتماعی -فرهنگی با استفاده ازآزمون فریدمن ومدل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی دهستان دزلی درشهرستان سروآباد، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی،

اکبری، غضنفر و عبدالهی،(1386)، مجموعه قوانین ومقررات ده و دهیاری، انتشارات گلستان هنر.

آسایش حسین (1383)،اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات دانشگاه پیام نور.

آمارنامه استان گیلان، (1385)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان.

بدری، سید علی وهمکاران ،1392، نقش مدیریت محلی درتوسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی؛ (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل) پژوهشهای روستایی ، دانشگاه تهران ، مقاله 1، دوره 4، شماره 2،

بدری، سیدعلی و موسوی، سید عارف، (1388)، مدیریت نوین روستایی در جستجوی راهکاری مناسب برای توسعه دهیاری ها، انتشارات اشتیاق نور،

بذرافشان،جوادو روانبخش، فاطمه،(1390)،بررسی نقش دهیاران درفرایند توسعه روستایی مطالعه موردی بخش میرجاوه شهرستان زاهدان، اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی تجارب و آینده نگری درتوسعه محلی،

پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی محمد امیر،(1381)، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.

چوبچیان، شهلا و کلانتری ،خلیل و شعبانعلی فمی، حسین،(1386)، عوامل موثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان ، نشریه روستا و توسعه  , دوره  10 , شماره  2  ،دانشکده جغرافیا.

رضوانی، محمد رضا،(1383)، مقدمه ای بربرنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس

طالب، مهدی، (1376)، مدیریت روستایی در ایران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

عنابستانی، علی اکبر وهمکاران (1394)، تأثیر عملکرد دهیاران برمدیریت پسماند در سکونتگاه های روستایی مطالعة موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند 

قدیری معصوم، مجتبی و ریاحی، وحید، (1383)، بررسی محورها و چالش های مدیریت روستایی در ایران فصلنامه پژوهش های جغرافیایی شماره 50.

مجموعه قوانین و مقررات دهیاری ها، (1383)، انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

مطیعی لنگرودی، حسن، (1382)، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

نورعلی وند، علی،(1391)، بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

وزارت کشور،(1377)،ستاد اجرایی تشکیل شوراهای اسلامی، آشنایی با شوراهای اسلامی،

 

Rashidpour Loghman, Farajallah Hosseini Seyed Jamal and Mirdamadi Seyed Mahdi, (2011),Local Community Based Management as a Good Governance Approach to Rural PovertyReduction and Sustainable Development in Iran, American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci,

10 (2) : 174-179.

Yghi, Abdulfattah, (2008), Good Governance Practices by Local Administration in Jordan