دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، خرداد 1396 
17. بررسی میزان رضایت روستاییان ازعملکردمدیران محلی درشهرستان صومعه سرا

صفحه 277-286

حسین قاسمی نرگسی؛ نصرالله فلاح تبار؛ علیرضا استعلاجی


19. جایگاه وزرای عصر مسلمانی ایلخانان در آبادانی حیات شهری

صفحه 307-319

محمد عارف نیا؛ سید ابوالفضل رضوی؛ ناصر جدیدی


20. تحلیل و ارزیابی سطوح توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با استفاده از مدل TOPSIS

صفحه 321-330

افسانه صدری فرد؛ لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ ستایش زینی