نویسنده = دنیا معیری
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی فضاهای شهری اثرگذار در هویت شهری با استفاده از مدل‌های چند معیاره) مطالعه موردی: شهر بروجرد (

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 495-507

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ مصطفی شاهینی فر؛ دنیا معیری