نویسنده = مریم معینی فر
تعداد مقالات: 1
1. نظریه شهرسازی مشارکتی و شرایط تحقق آن در نظام برنامه‌ریزی شهری ایران

دوره 11، شماره 2، بهار 1400، صفحه 693-714

یوسف نصیری؛ زهره داودپور؛ مریم معینی فر