دوره و شماره: دوره 34، شماره 1، بهار 1398 
23. تحلیل جغرافیایی شبکه شهری استان خوزستان طی سال‌های 1335-1395

صفحه 365-380

غلامرضا طاهری؛ محمدرضا رضایی؛ سعید امانپور