دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 1-357 
14. ژئومورفوتوریسم و ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت‌های ژئوپارک قشم با بهره‌گیری از روش پریرا

صفحه 251-263

حوریه زحمت کش مارمی؛ محمدمهدی حسین‌زاده؛ سید حسن صدوق؛ نجم الدین روانان؛ فرید محمودی