دوره و شماره: دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-315 
4. بررسی تأثیر عناصراقلیمی برآلودگی هوای شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبی

صفحه 73-83

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی؛ محسن باقری بداغ آبادی


11. طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس)

صفحه 157-174

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان


16. بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء