نویسنده = علیرضا دهقانپور فراشاه
ارزیابی و تحلیل تغییرات رشد فیزیکی شهر یزد و پیش بینی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی دوره 2016-1973

دوره 11، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 259-273

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ محمد علی سلمانی ندوشن؛ حجت رضایی