نویسنده = اسماعیل صفر علیزاده
اولویت‌بندی مولفه‌های حکمروایی شایسته شهری ازدیدگاه فعالان بخش مدیریت شهری (مورد مطالعه؛ شهر بوکان)

دوره 7، شماره 4، آذر 1396، صفحه 77-88

محمد غلامی؛ عیسی شیبانی امین؛ اسماعیل صفر علیزاده؛ رباب حسین زاده