نویسنده = حسین ذبیحی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلانشهر تهران

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 255-239

مینا خندان؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی