نویسنده = پیروز مجتهد زاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی

دوره 10، 2-2، بهار 1399، صفحه 1001-1015

معصوم سلیمی نازلو؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی؛ محمد تقی رضویان


2. تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 19-38

معصومه اکبری؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


3. دیپلماسی گردشگری و رونق گردشگری در منطقه مکران: مطالعه موردی روابط ایران با همسایگان شرقی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 561-582

شیدا مرتضایی؛ پیروز مجتهد زاده؛ عزت اله عزتی


4. ساماندهی فضای مرزی ایران در خلیج فارس از لحاظ قاچاق کالا و گردشگری

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 747-770

عباس نجفی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده