کلیدواژه‌ها = موقعیت راهبردی هوایی
تبیین نسبت موقعیت راهبردی هوایی و وزن ژئوپلیتیک (مطالعه موردی: ایران)

دوره 10، شماره 4، آذر 1399، صفحه 217-233

افشین متقی؛ محسن رحیمی؛ جواد شاپوری