دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 23، تابستان 1395 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. ارزیابی و تحلیل رویدادهای حدی آب و هوایی استان خوزستان با استفاده از روش من‌کندال

صفحه 7-18

رضا برنا؛ الناز حسن زاده شاه رضایی