نویسنده = مراد کاویانی راد
تبیین ژئوپلیتیک سازه های رقابت در جنوب شرق ایران

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 203-216

مراد کاویانی راد؛ افشین متقی؛ محمدرضا عارف