نویسنده = معصومه اکبری درگاهی
تحلیل و بررسی نقش عدالت فضایی در نواحی پیرامونی بر سازماندهی سیاسی فضایی پایدار در شهر تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 38-19

معصومه اکبری درگاهی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی