نویسنده = محمدرضا سعیدی هرسینی
اقلیم، جغرافیا و مخاطرات طبیعی در سازه‌های باستانی مطالعه موردی مدرسه غیاثیه خر گرد و مقایسه آن با بنای سلطانیه

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 239-250

سیده فهیمه میرحسینی؛ رضا شعبانی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ هایده خمسه