نویسنده = حمید رضا سعیدی نژاد
بررسی تطبیقی موج چهارم و پنجم تروریسم در خاورمیانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 657-682

10.22034/jgeoq.2022.292117.3153

حسین افشین؛ سیامک بهرامی؛ حمید رضا سعیدی نژاد؛ ایرج رنجبر