کلیدواژه‌ها = سیلاب شهری
واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 278-306

10.22034/jgeoq.2022.151569

حسین صالحی؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار؛ علیرضا عباسی