کلیدواژه‌ها = ژئوپولیتیک انرژی
ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران در راستای ارائه یک راهبرد ملی

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 217-237

ابوالفضل زینلی؛ حیدر لطفی؛ عزت اله عزتی