کلیدواژه‌ها = ساختار نظام بین‌الملل
ساختار نظام بین الملل و تاثیر آن بر جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 112-131

10.22034/jgeoq.2023.381080.3989

یعقوب کریمی منجرموئی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی؛ جاسب نیکفر