کلیدواژه‌ها = آنتروپی و نگاتروپی در برنامه ریزی
تبیین نقش, جایگاه و تاثیرپذیری برنامه ریزی معماری در سیستم برنامه ریزی کالبدی

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 680-696

بابک فدوی انبیائی؛ حسین ذبیحی؛ حمید ماجدی