کلیدواژه‌ها = منافع احتمالی
جایگاه عدم النفع در رویه قضایی محاکم تجاری بین المللی و داخلی

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1430-1445

10.22034/jgeoq.2023.365935.3895

پریسا سلیمان زاده؛ محمود جلالی؛ محمد جعفری فشارکی