کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری اجرایی
ارزیابی نقش نظام آموزش عالی در جغرافیای سیاسی و بین الملل سازی علمی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 237-249

10.22034/jgeoq.2023.412848.4062

محمد جواد محبان؛ محمدرضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم