کلیدواژه‌ها = آب
واکاوی و آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب در ایران (نمونه‌ی پژوهشی: استان زنجان)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 89-103

افشین متقی؛ حسین ربیعی؛ فریده محمدعلی پور؛ مسعود امیدی


بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 25-40

فرشاد سلیمانی ساردو؛ طیبه مصباح زاده؛ ناصر برومند؛ علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی