طراحی استراتژی هایی برای ورودی روستای تاریخی ابیانه با استفاده از روش SWOT و QSPM

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ورودی هر سکونتگاهی نمادی از خود آن سکونتگاه و مردمان ساکن در آن است. چرا که به عنوان یک عامل اتصال دهنده عمل کرده و فضای درون و بیرون سکونتگاه را به هم وصل می کند خواه این سکونتگاه شهر و یا روستا باشد. از طرفی مکان های تاریخی به دلیل داشتن جاذبه های فراوان حجم زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می کنند و به همین منظور تعریف ورودی برای این مکان ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. در این میان روستاهای تاریخی نیز از این امر نمی توانند مستثنی باشند. بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا بر روی یکی از مسائل مهم شهری که امروزه تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است یعنی تعیین راهبردهایی برای ورودی در روستای تاریخی ابیانه پرداخته شود. برای این منظور نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بر اساس ویژگی های کلی روستا و تقسیم ورودی روستا به سه سکانس و هم چنین نظرات کارشناسان استخراج شد. در نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به این عوامل وزن داده شد تا در ماتریس SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد سپس یا استفاده از ماتریس SWOT استراتژی هایی استخراج شدند و برای اولویت بندی در ماتریس QSPM مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، وضعیت ورودی روستای ابیانه را در وضعیت تهاجمی نشان داد. بنابراین در این روستا به منظور داشتن ورودی مناسب می توان از قوت ها و فرصت های پیش رو استفاده بهینه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a strategy for entrance the historical village by the SWOT and QSPM method

نویسندگان [English]

  • saeedeh nasehi 1
  • hadis allahyari 2
  • mohammad javad amiri 3
1 PhD student in Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master of Environmental Management, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Environmental Planning and Management, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The entrance of each residential place is a symbol of it and its inhabitants, therefore, the entrance should have properties that can revive the historical, cultural, environmental and social continuance of a place in the minds of different people –especially the passengers and tourists- , since it acts as a connecting factor and binds the inner and outer space of the” residential place” (a city or a village). Historical places attract a considerable amount of tourists due to having numerous appeals and hence the definition of entrance for such places is of great importance. Even historical villages follow this rule and therefore in this research one of important urban issues namely determining approaches for making entrance in historical village of Abyaneh has been dealt with. For reaching this goal, points of weakness and strength as well as opportunities and threats beside the division of village into three sequences and experts' opinions were determined. Finally, through using Analytic Hierarchy Process (AHP) different weights were assigned to these factors in order to be analyzed within SWOT matrix. Then through using SWOT matrix some strategies were obtained and were used in QSPM matrix for prioritization. The results of this research indicated the invasive condition of Abyaneh' entrance. Therefore, for having a suitable entrance, future strengths and opportunities can be used

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrance
  • historical Villages
  • SWOT
  • QSPM
کلانتری خلیل آباد، ح، پوراحمد، ا. (2005). الگوها و فنون برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهرها. جغرافیایی سرزمین، 105-116.‎
قریب، د. ف.، و فریدون (2003). ضوابط ساماندهی و معیارهای طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها. هنرهای زیبا، 15(15).‎
کیانی اکبر و سرگزی زهرا. بررسی سیما و منظر محور ورودی زاهدان در شهر زابل از جنبه زیبایی شناسی.‎
ترابی زهره و سیما یلدا. طراحی ورودی شهر با رویکرد هویت بخشی به فضای شهری، نمونه موردی: ورودی شرقی شهر زنجان.‎
مهدوی، داوود، رکن الدین افتخاری، سجاسی قیداری، حمدالله. (2016). طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی-فرهنگی ایران. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 20(56)، 275-300.‎
ابلقی، ع و پور جوهری، ا (1385)، مبادی ورودی شهرها، فصلنامه آبادی، 16(18).
پاکزاد، جهانشاه. (1391)، راهنمای طراحی فضاهای شهری، شرکت طرح و نشر پیام سیما: وزارت مسکن و شهرسازی و معماری، تهران.
شاکری زاد ابیانه، عباس، مسگری هوشیار، سارا و میری، حسن. (1389)، بازشناسی خانه در ابیانه، صص 13 – 26، 29(131).
کشاورز بخشایش، فلاح (2016). پهنه بندی خطرزمین لغزش در محدوده پی و مخزن سد پلرود با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP). نشریه زمین شناسی مهندسی، 10(2), 3483-3500.‎
ملماسی، سعید، جوزی، سید. علی، منوری، سید. مسعود، جعفریان مقدم، الهه و منوچهری، حامد.(1394)، تجزیه و تحلیل اثرات محیط زیستی صنایع پتروشیمی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست، صص 21- 33، 2(3).
نصرالهی زهرا، و صالحی قهفرخی فخرالسادات. عوامل موثر بر مکان‌ یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و اولویت ‌بندی آنها با استفاده از اعداد فازی مثلثی.‎
David, F. R. (2009). "Computer-Assisted Strategic Planning in Small Businesses." Systems Management36, 2009: 24-34.
Ghosiyan, A., Ebadi, M., & Shojazadeh, A. (2015). The quantitative strategic planning matrix (QSPM) applied to sport in West Azerbaijan province.International Journal of Sport Studies5(1), 124-128.
City council. (2007), "Debary Gateway Corridor Standards" , Available at: www.debary.org
Muskego Plan Commission. (2008), "Racine Avenue Gateway Design Guide", Available at: www.ci.muskego.wi.us.