برنامه ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر اساس رشد هوشمند شهری

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف برنامه‌ریزی راهبردی مناطق شهری کرمان بر پایه رشد هوشمند شهری به‌نگارش درآمده است. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی‌ـ‌تحلیلی می‌باشد. روش جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه) و جامعه آماری، شامل دو گروه شهروندان و مسئولین‌ـ‌نخبگان بوده که به‌روش نمونه-گیری تصادفی داده‌ها جمع‌آوری شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS، ArcGIS، SWOT، ANP و نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تمام شاخص‌هایی که برای ارزیابی وضعیت رشد هوشمند شهری در کرمان به‌کار برده شده‌اند، از سطح معنی‌داری مناسبی برخوردار هستند اما تفاوت معنی‌داری در سطح آلفای 01/0 از دید پاسخگویان در کرمان وجود دارد. این مسأله، دسته‌بندی مناطق شهری به لحاظ شاخصهای رشد هوشمند را تأیید می‌کند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز با سطح معناداری 023/0 و میزان آلفای کمتر از 05/0 حاکی از اثرگذاری متغیر مستقل بر وابسته و رابطه معنادار بین آن‌ها است. در نهایت، بر پایه الگوی تحلیلی سوات مشخص گردید که راهبرد اصلی، جذب ایده های نوآورانه رشد هوشمند شهری از طریق مشارکت ذینفعان شهری بوده و راهبرد افزایش مشارکت شهروندان و گرفتن ایده های برتر در مورد شهر کرمان و تطابق آن با اصول رشد هوشمند" به عنوان راهبرد جایگزین تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic planning of urban areas of Kerman based on the smart urban growth

نویسندگان [English]

  • Reza Rezaee Bezanjani 1
  • Mehri Azani 2
  • hamid saberi 2
  • Mehdi Momeni 3
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
3 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Najaf Abad Unit, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The present research was designed with the aim of strategic planning of urban areas of Kerman based on smart city development. This research is applied in a descriptive-analytical manner in terms of purpose. The data gathering method was documentary and survey (questionnaire)and the statistical community included two groups of citizens and elite officials Which is collected by random sampling method. SPSS, ArcGIS, SWOT, ANP and Super decision software were used to analyze the data. The results of the research indicate that all indicators used to evaluate the urban intelligent urban development status in Kerman have a significant level of significance.But there is a significant difference in the alpha level of 0.01 for respondents in Kerman. This affirms the categorization of urban areas in terms of smart growth indicators. The results of regression analysis with a significant level of 0.023 and alpha of less than 0.05Indicates the effect of independent variable on affiliate and meaningful relationship between themFinally, based on the Swat analytical model The main strategy is to capture the innovative ideas of smart city development through the involvement of urban stakeholders and the strategy of increasing citizens' participation and getting the best ideas about the city of Kerman and its adaptation to the principles of smart growth was determined as an alternative strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Smart Growth
  • Strategic Planning
  • Kerman
  • Swot
بخشی، امیر؛ دیوسالار، اسداله و اسماعیل علی اکبری­(1394)، تحلیل فضایی شاخص رشد هوشمند شهری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: بابلسر)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 33.
خمر، غلامعلی و اکبر حیدری، (1395)، ارزیابی الگوی رشد هوشمند شهری در شهرهای جدید ایران با تاکید بر شهر جدید صدرا با استفاده از مدل SLEUTH، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 53، 270-253.
زیاری، کرامت اله؛ حاتمی نژاد، حسین و نعیمه ترکن­نیا­(1391)، درآمدی بر نظریه‌های رشد هوشمند شهری، سایت مدیریت شهری دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 104، بهار، 25-17.
ضرابی، اصغر؛ صابری، حمید؛ محمدی، جمال و حمید وارثی­(1390)، تحلیل فضایی شاخصهای رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر اصفهان)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 77، 1-17.
مشکینی، ابوالفضل؛ مهدنژاد، حافظ و پرهیز، فریاد­(1392)، الگوهای فرانوگرایی در برنامه­ریزی شهری، تهران، انتشارات امید انقلاب.
نظم فر، حسین؛ عشقی چهاربرج و احمد اسمعیلی، (1397)، تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری در مناطق شهر ارومیه، دوفصلنامه پژوهشهای بوم شناسی شهری، سال نهم، شماره 1، پیاپی 17، 48-35.
Ahmad Amiri, Bashir,. (201), The Emergence of Smart Growth in Developed and Developing Countries and Its Possible Application in Kabul City, Afghanistan, https://www.researchgate.net/publication/324208974.
Ben Letaifa, Soumaya,. (2015), How to strategize smart cities: Revealing the SMART model, Journal of Business Research, Volume 68, Issue 7, July 2015, Pages 1414-1419.
Bullard, R.D. (2007) “Growing Smarter Achieving Livable Communities, Environmental Justice, and Regional Equity”. the MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, 4 th edition.
Chaojie Wang, Bingbing Niu, Qiyue Zhang, Wen Tian and Jianfei Liu,. (2017), An Evaluation System of Urban Smart Growth in Wuhou District of Chengdu, China, Journal of Material Science, Volume 5, Issue 4, DOI: 10.4172/2321-6212.1000200, pp127-135.
Chrysochoou. M. (2012) “A GIS and indexing scheme to screen brownfields for area-wide redevelopment planning”. Landscape and Urban Planning, 105, 187– 198.
Cooke, P. & De Propris, L. (2011) “A policy agenda for EU smart growth: the role of creative and cultural industries”. Policy Studies, 32(4), 365-375.
Cowan, Robert , (2005), The Dictionaryof Urbanism, Streetwise Press.
Edwards, Mary, Haines, Anna, “Evaluating smart growth: Implications for small communities”, Journal of planning education and research, No. 49, Vol. 64, 2007.
EPA (Environmental Protection Agency), (2010), Smart growth, A guide to developing and implementing greenhouse gas reduction programs, Local government climate and energy strategy guides: 1-11.
Feiock, R. C. & Tavares, A. F. & Lubell, M. (2008) “Policy Instrument Choices for Growth Management and Land Use Regulation”. The Policy Studies Journal, 36 (3), 461–480.
Flint, A. (2006) “This Land: the Battle over Sprawl and the Future of American”. the Johns Hopkins University Press, Baltimore, 6 th edition.
Gabriel S, Faria J and Molgen E (2006), A multiobjective optimization approach to smart growth in land development, Socio-Economic planning sciences, 40(3), 212-248.
Han, Hoon and Hawken, Scott,.(2018), Introduction: Innovation and identity in next-generation smart cities, City, Culture and Society Volume 12, March 2018, Pages 1-4.https://doi.org/10.1016/j.ccs.2017.12.003.
Hawkins. C. V. (2011) “Smart Growth Policy Choice: A Resource Dependency and Local Governance Explanation”. The Policy Studies Journal, 39(4), 682-697.
Knaap, Gerrit-Jan., Hopkin, Lewis (2001),The Inventory Approach to urban growth boundaries, The Ammericam planning Association, 67 (3): 314- 329.
Lewyn, Michael., (2017), Attacking Smart Growth, Touro Law Review, Vol. 33 : No. 3 , Article 8., Available at: http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol33/iss3/8.
Litman, T. (2005) “Evaluating Criticism Of Smart Growth”. Victoria transport policy institute. (www.vtpi.org).
Litman, Todd,. (2017), Evaluating Criticism of Smart Growth, Victoria Transport Policy Institute, www.vtpi.org. 1-124.
Lopez R (2014). Urban Sprawl in the United States: 1970-2010, Cities and the environments, 7(1), 2-24.
M. Y. Yang, Y. W. Zhang,. (2017), Analysis of Analytic Hierarchy Process to Build a Cities Evaluation System Based on Smart Growth, Current Urban Studies, 5, 483-489.
Melanie D. Harrison, Elizabeth Stanwyck, Barbara Beckingham and Olyssa Starry,. (2012), Smart growth and the septic tank: Wastewater treatment and growth in the Baltimore region, Land Use Policy 29(3):483-492.
Mori, K., Christodoulou, A., Review of sustainability indices and indicators: Towards a new City Sustainability Index (CSI)”, Environmental impact assessment review, Vol. 32, No. 1, pp. 94- 106, 2012.
Mulady. K. (2005) “Seattle dreams of green team”. Available at: http//settlepi.nwsource.com/local/212425-kyot017.html. pp 2-11.
Rolf Moeckel and Rebecca Lewis,. (2017), Two decades of smart growth in Maryland (U.S.A): impact assessment and future directions of a national leader, Urban, Planning and Transport Research, VOL. 5, NO. 1, 2237, https://doi.org/10.1080/21650020.2017.1304240.
Shi, Yaqi,. Xiang Sun, Xiaodong Zhu and Yangfan Li,. (2012), Characterizing growth types and analyzing growth density distribution in response to urban growth patterns in peri-urban areas of Lianyungang City,  Landscape and Urban Planning 105(4):425–433, DOI: 10.1016/j.landurbplan.2012.01.017.
Vernberg J and Vernberg W.B (2001). The Coastal Zone: Past, Present, and Future, University of south California press, First edition, Columbia, South California.
Walmsley, Anthony, “Greenways: Multiplying and diversifying in the 2 last century”, landscape and urban Planning, Vol. 76, 2006.
Yang, Fei (2009), If ‘Smart’ is ‘Sustainable’? An Analysis of Smart Growth Policies and Its Successful Practices, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Community and Regional Planning, Iowa State University Ames. IA, USA.
Zelazny, Rafal,. (2017), Determinants and measurement of smart growth: evidence from Poland, Determinants and measurement of smart growth: evidence from Poland. Journal of International Studies, 10(1), 34-45. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-1/2.