ارزیابی تطبیقی عملکرد مدیریت شهری و روستایی در استان خراسان رضوی مبتنی بر درجه توسعه یافتگی و ارئه یک الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، ایران

2 دکترای مدیریت دولتی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دکترای مدیریت بازرگانی، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

اصلاح جامعه شهری و روستایی و ارتقاء عملکرد و مدیریت آن در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بدون پرداختن به این مجموعه‌ها و نقش و جایگاه آن و بهبود و ارتقاء عملکرد آن مقدور نخواهد بود. لذا با توجه به نوع تحقیق، این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای است و ازنظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد که به شیوه تحقیقات میدانی و اسناد و مدارک به جمع‌آوری داده‌ها می‌پردازد. از طرف دیگر با توجه به این‌که الگوی تحقیق و معیارهای استخراج‌شده از مبانی نظری، از طریق نظرسنجی 30 نفر از خبرگان موردبررسی و تأیید نهایی قرارگرفته‌اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش دلفی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را شهرداری‌های و دهیاری‌ها مستقر در شهرستان‌های استان خراسان رضوی تشکیل داده و اطلاعات ارزیابی عملکرد آن‌ها از نظام‌نامه استانداردشده سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و سالنامه آماری سال 95 استان خراسان رضوی و اسناد و مدارک استخراج‌شده است برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده، از انواع آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده‌شده است. کلیه تجزیه‌وتحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و amos انجام‌شده است. نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت و معنا‌دار خدمات شهری و امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در گروه توسعه پایین، تأثیر مثبت و معنادار شهرسازی، امور مالی، قراردادها و پروژه‌های عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک، امور اداری، نیروی انسانی و مصوبات شورا مسائل عمومی و مدیریتی با عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در گروه توسعه متوسط و تأثیر مثبت و معنادار امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در گروه توسعه بالا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of urban and rural management performance in Khorasan Razavi province based on degree of development and providing a desirable model.

نویسندگان [English]

  • mohammad samie darooneh 1
  • Masoud Pourkani 2
  • Farzaneh Bigzadeh Abasie 3
1 PhD Candidate in public Management, Kerman branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 PhD in Public Administration, Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Doctor of Business Administration, Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

this research is purposeful, applied and developmental, and in terms of method, a descriptive correlation type that is used in field research And the documents are collecting data. On the other hand, given the pattern of research And the criteria extracted from the theoretical foundations were surveyed by 30 experts and final confirmation. Therefore, the research method is based on the Delphi method. Statistical Society This research has been carried out by municipalities and daisies based in the cities of Khorasan Razavi province. And their performance appraisal information has been extracted from the standardized regulations of the organizations and municipalities of the country and the year of the year 2015 in the province of Khorasan Razavi province and documents have been extracted.Analysis of the obtained data from a variety of descriptive statistics and to investigate the research questions And their relationship with demographic indicators of inferential statistics such as structural equation analysis, Pearson, regression, correlation coefficient test. The results show a positive and significant effect of urban services and administrative affairs, human resources on the performance of municipalities and villages in the low development group, positive and significant impact of urbanization, financial affairs, contracts and development projects, transportation and traffic, administrative affairs, human resources and council decisions. General and managerial with the performance of municipalities and dehayers in the middle development group and the positive and significant effect of administrative affairs, human resources with the performance of municipalities and dehayers in the high development group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban and Rural Management
  • Performance Evaluation
  • Khorasan Razavi
  • Adaptive Management
اردبیلی، یوسف (1386): روش‌های ارزشیابی در بخش‌های دولتی و غیر دولتی ایران، تهران، انتشارات بعثت، چاپ اول.
امیری، علی (1382): دستور العمل نحوی انطباق ضوابط طرح ارزشیابی کارکنان دولت در امور کادر آموزشی و اداری، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ اول.
بنکدار، احمد و قرائی، فریبا و برکپور، ناصر (1391). بررسی تطبیقی جایگاه اسناد طراحی شهری در نظام برنامه‌ریزی ایران و انگلستان. نامه معماری و شهرسازی، 8: 167-147.
ثامنی، علی (1390) مدل سنجش و ارزیابی مدیریت مطلوب شهری در کلانشهر و شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
سلیمی، محمد و صالحی، سینا (1390) رویکرد مشارکتی، توسعه شهری و توانمندسازی مدیریت شهری، سومین همایش ملی عمران شهری
عمادی، معصومه (1394)، تشکیل نخستین بلدیه-شهرداری در ایران، دانشنامه آریانیکا تاریخ، فرهنگ و تمدن مردم ایران.
قرهباغیان، مرتضی (1372): اقتصاد رشد و توسعه، تهران، انتشارات نشرنی
قنبری، ابوالفضل (1390)، تعیین درجه توسعه‌یافتگی و پیش بینی اولویت برنامه‌ریزی و توسعه نقاط شهری استان‌های ایران، جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران) دوره جدید، سال نهم، شماره 29، تابستان 1390.
مظلومیان، سعید (1386): بررسی وضعیت کارکنان در سازمان‌ها، چاپ آموزش و پرورش
مقیمی، محمد (1380)، مدیریت دولتی و سازمان هایمحلی با نگاهی به ایران، مجله دانش مدیریت، سال چهاردهم، شماره 55، ویژه نامه مدیریت دولتی.
موسوی، محمد (1395): طراحی الگوی ارزیابی عملکرد یسازمان ها تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: شهرداری مشهد، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال سوم، شماره 14
ناظمی، شمس الدین و حسینی، زهرا و صنیعی، عاطفه (1388): بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) سال اول، شماره 2.
همافر، میلاد و سعیدی رضوانی، نوید (1394)، تحلیل تطبیقی ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق شهری مطالعه موردی: تهران، سیدنی، تورنتو، نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره دوازدهم.
الوانی، سید مهدی و سلطانی عربشاهی (1392). مدیریت تطبیقی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
Acros. al (2013): Citizens’ Satisfaction with Municipal Services: A Case of Bharatpur Municipality, Chitwan, Nepal, Master in Public Policy and Governance Program Department of General and Continuing Education North South University, Bangladesh.
Akbari, A. R. & Seidi, S. M. Performance Management and its impact on human resource productivity. Yademan Journal 2008; 53: 58- 63 (Persian)
Frazier, J.G, sustainable Development: Modern elixir or sack dress? Environmental Conservation, 24(2): 182-193, 1997.
Gootzer. al, R. (2009).”Quality of Life Research”, In:Bryant,C.D. Peck,D.L. 21st Centuer Sociology, A Reference Handbook, Sage,Thousand Oaks, California USA.2007. ISBN978-1- 4129-1608-0 V2, Chapter 7:54-62.
Kaplan R. & Norton D. (2008). Execution premium, Harvard Business School Press.
Kumar Raut, Sandeep. (2001). Implication of information technology on spatial planning in India institute of technology Delhi, New Delhi.
Mucha, M. Performance Management Framework U.S.Office of Personnel management 1900 E Street NW, Washington DC 20415; 2009: 606-1800
Odhiambo, K. (2013). Paths to New Regionalism (symposium editors), State and Local Government Review, Vol. 32, N0.3, 158-168.
Roknalldin Aftekhari, AR. Sajadi Ghidari H. Einali J. (2007), New approach to rural management, with emphasis on institutions that affect rural, Journal of rural and development, Vol. 10, No. 2.