تأثیرات بازدارندگی ایران و اسرائیل بر امنیت منطقه‌ی آسیای غربی

نوع مقاله : مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار‌ روابط ‌بین الملل‌، دانشگاه‌ علامه ‌طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

نظریه‌ی بازدارندگی یکی از نظریات مبتنی بر رئالیسم واقع‌گرائی در عرصه‌ی بین‌الملل است که عمدتاً پس از جنگ جهانی دوم و با تضعیف آرمان‌گرایی، مورد توجه نظریه‌پردازان مسائل استراتژیک قرار گرفت. این نظریه در روابط بین‌الملل به «قدرت» به عنوان مؤلفه‌ی اصلی تبیین کننده روابط بین- کشورها تأکید می‌کند و ضمن رد نظرات «ایده آلیستی» بر این باور است که میزان قدرت دولت‌ها، تأثیر مستقیم بر میزان امنیت ملی آن‌ها دارد. مقاله اخیر ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل با روش مصاحبه با متخصصین و اهل فن در سیاست خارجی و مطالعات نظامی در قالب پرسشنامه‌ای تلاش داشته تأثیرات منطقه‌ای بازدارندگی دو کشور در منطقه‌ای آسیای غربی را مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به دشمنی جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل این نوشتار معتقد است که بازدارندگی دو کشور برعکس نقش بازدارندگی در امنیت سازی در منطقه آسیای غربی، باعث ایجاد ناامنی در ابعاد مختلف امنیتی این منطقه شده است یعنی بازدارندگی دو کشور هرچند توانسته برای دو کشور امنیت ساز باشد اما به‌طور کل در سطح منطقه باعث ایجاد ناامنی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Israeli-Iranian geterrence on West Asian region security

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Zeinab Tabrizi 2
1 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD student in International Relations, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The theory of deterrence is one of the theories based on realism and realism in the international arena, which, after the Second World War, was largely theoretician of strategic issues after the Second World War and with the weakening of ideationalism. This theory of international relations was referred to as "power" as the main component explains the inter-state relations, while dismissing the "idealist" views, believes that the strength of governments has a direct impact on their national security. The present article, while analyzing the deterrence of the Islamic Republic of Iran and Israel, has been conducted by interviewing experts in foreign policy and military studies in the form of a questionnaire. It is attempting to assess the regional effects of deterrence of the two countries in the Western Asian region. The hostility of the Islamic Republic of Iran and Israel The article believes that the deterrence of the two countries as opposed to the role of security in the security of the region of Central Asia has led to insecurity in the various security dimensions of the region, namely the deterrence of the two countries, although it has been able to secure the two countries. In general, at the level of region

کلیدواژه‌ها [English]

  • : deterrence
  • iran
  • israel
  • regional security
  • western asia
ازغندی، علی‌رضا(1374)؛ و روشندل، جلیل؛ مسائل نظامی و استراتژی معاصر، تهران، انتشارات سمت.
امیری، هاشم و افسانه خسروی­(1397)، بررسی عوامل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ج.اایران در راستای قدرت منطقه‌ای آسیای جنوب غربی، تهران پ، همایش ملی آینده‌پژوهی توسعه ملی در بستر جغرافیا، ص 105.
حاجی یوسفی، امیرمحمد(1382)، ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه. تهران دانشگاه امام صادق (ع).
شعرباف، جواد(1391)، «موازنه تهدید؛ جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی». فصلنامه دیپلماسی دفاعی، شماره 4.
شهنازی، الهام­(1393)، روابط ایران و اسرائیل از همکاری تا منازعه، نشریه خردنامه: تهران.
گل محمدی، احمد­(1381)، روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست‌وزیری 1327 -1357) فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست شماره 6.
متقی، ابراهیم(1376)، تحلیل رفتار اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، شماره 18.
مجتهد زاده، پیروز(1398)، جزوه درس بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ص 8-9. یا مراجعه شود به:t.me/p_mojtahedzadeh
Bagozzi, R. P., & Youjae, Y. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of the Academy of Marketing Research Marketing Science, 16, 74-94
Chau, P. Y. K. (1997). Reexamining a Model for Evaluating Information Center Success Using a Structural Equation Modeling Approach. Decision Sciences, 28(2), 309–334
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Macfarlane, Neil. (2008), The Three Asias: Are They a New Region?; in: World History Archives.
waltz, Kenneth (2000)، structural Realism after Cold war, internationalsecurity,Vol.18,No.1,p.14
www.y-foreign-eyed-starry-israels/221/org.meforum
http://fa.alalam.ir/news/1641700#sthash.0dfT0se7.dpuf
www.irdc.ir, 1397/09/01
http://www.riirpolitics.com/?q=fa/node/2199